Friday, 18 September 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (55వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 
55వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 34 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("సీత కూడా అగ్నిచే దహించ బడినదేమోనని హనుమంతుడు భయపడుట, అభయము నివృత్తి యగుట  )   

మహాబలశాలి అయిన వానరోత్తముడు లంకంతా జ్జ్వాలలతో తిరిగెను 
 జ్జ్వాలను లంకలో విడిచి సముద్రమున చేరి తోకను చల్లార్చు కొనెను
 హనుమంతుడు తిరిగి చూడగా లంక అంతా దగ్దమగుట కనబడెను 
భయపడిన రాక్షస సంగాలన్ని కూడా ఏకమై ఒక చోటకు చేరెను 


హనుమంతునికి చాలా భయము కల్గెను 
తను చేసిన పనికి అసహ్యము కలిగెను
   తనవిషయమున నిందా బుద్దికూడా కల్గెను 
లకనంతా కాల్చివేయుచూ నేనెంత పనిచేసినాను 


మండుచున్న అగ్నిని నీటితొ చల్లార్చవచ్చును
కోపమును అనుచుకున్నవారు శ్రేష్టులగును
కోపముతో పూజ్యులైన పెద్దలను కూడా చమ్పివేయును 
సత్పురుషులను పరుషములైన మాటలతో ఆక్షేపించును


కోపానికి మంచి చెడు తెలుసుకోవాటానికి కళ్ళే కనబడకుండును  
కోపముతో ఏది అనవచ్చు ఏది అనకూడదో తెలిపే మనసే లేకుండును 
కోపముతో విచక్షణా జ్ఞాణము కోల్పోయి మూర్ఖులుగా  మారును 
ఉత్తమ్పురుషుడు ఓర్పుతో, వచ్చిన కోపమును తగ్గించు కొనును 


నేను తొందరపాటుతో ఎంత దుర్భుద్ధితో చేసినాను 
సీత గూర్చి ఎమీ ఆలోచించకుండా లంకను తగలబెట్టాను
రాక్షసులను వధించి, లంకకునిప్పుపెట్టి కొంత జయము పొందాను
ప్రభు కార్యమును పాడుచేసిన మహా పురుషుడను నేను 


లంక అంతా ధగ్దమైనప్పుడు జానకి కూడా దగ్దమగును 
న యజ్ఞానము వలన స్వామికార్యమును భగ్నము చేసినాను
దేనికొరకు నేనుఇంతదూరమము వచ్చానో అది వ్యర్ధమై పోయెను 
సీతకు రక్షణ కల్పించకుండా నేను పెద్ద తప్పే చేసి యున్నాను 

 
తలపెట్టిన కార్యము కొంత వరకు సఫల మాయెను   
నేను కోపముతో మూలమునె నాశనము చేసినాను
సందేహము లేదు లంక అంతా దగ్ధ మాయెను
అందుచేత జాని కుడా కాలి యుండ వచ్చును 

నా బుద్ధివైపరీత్యము వలన కార్య0 చెడి పోయెను 
ఇపుడు నాకు ప్రానత్యాగము చేయుట మూలమగును
నేను సముద్ర జంతువులకు ఆహారము అయ్యేదను 
లేదా అగ్నిప్రవేశము చేసి ప్రాణాలు అర్పించెదను 

రామలక్ష్మణులకు, సుగ్రీవునకు నేను ఎలా చెప్పవలెను 
నేను సీత కు ఎటువంటి రక్షణ కల్పించ లేకుండెను 
ఈ మోఖముతో నేను ఎలా వానరులకు రాజపుత్రులకు చూపగలను 
నేను చపలచిత్వముతో ప్రవర్తించుట తప్పే యగును 


రాజస ప్రవృత్తి  అదుపు తప్పి చపలచిత్వం కల్గించును 
సీత మరణించినచో రామలక్ష్మనులు మరణించును
రాజైన సుగ్రీవుడు కూడా ప్రాణత్యాగము చేయును 
సోదరులు లేరని తెలిసిన భరత శత్రుఘ్నులు మరణించును


ధర్మమార్గ నిరతమైన ఇక్ష్వాకు వంశమే నశిమ్చును
ప్రజలందరూ సోకముచేత మనస్తాపము చెందును
నేను ధర్మమును అర్ధమును సంరక్ష్మిమ్చుకోలేక పోయాను
మనసు రోషమునకు చిక్కి లొకవినాసమునకు కారణ భూతుడైనాను

హనుమంతుడు ఆలోచించు చుండగా సుభశకునములు వచ్చెను
పూర్వము కూడా  ఇటువంటి వాటిని ప్రత్యక్షముగా చూసాను
సీతాదేవి తన ప్రాతివత్యతేజముచే రక్షితా అయి యుండును
సుమంగళి నశించదు ఎందుకనగా ఒక అగ్ని మరొక అగ్ని ఎలా దాహించును 


శ్రీరామునికి సీతపై ఉన్న ప్రేమ వలనను, సీత సుకృతి బలము వలనను
భరత మొదలగుగా గల మువ్వురు సోదరుల ఆరాద్యదేవత అవుట వలనను
శ్రీ రాముని హృదయ వల్లభయును నగు సీతను అగ్ని ఎలా దహించును
సీతాదేవి అగ్నికి ఆహుతి  కాకుండగా జీవించె యుండ వచ్చును 


ఈ తాహతుడు అన్ని చోట్ల అధికృతుడును, అవ్యయుడును
అగు అగ్ని నా వాలము దహించనప్పుడు సీతను ఎలా దాహించును
రామకార్యమున మైనాకుడు చేసిన సహాయము గుర్తుకు తెచ్చుకొనెను
ఈమే అగ్నిని దహించగలదు, దాహకుడు ఈమెను ఏమి చెయ లేకుండును 


తపముచేతను, సత్య వాక్యము చేతను
భార్తయందు అనన్యభావము ఉండుట చేతను
అగ్నిదేవుడు ఈమెకు సహాయము చేసి యుండును
ధర్మబద్దురాలైన సీత గురించి మారుతి ఆలోచించెను


మహాత్ములైన చారుల యొక్క అమృత వాక్కులను వినెను
హనుమంతుడు రాక్షసులయోక్క గృహములకు తీవ్ర మైనవియును 
 భయంకరమైన అగ్నిని వదలి దుష్కరమైన కార్యమును చేసెను
పారిపోవుచున్న స్త్రీలు బాలురు,వృద్దులు అలసి క్రిక్కిరిసి యుండెను


జనకోలాహలముచే పరి పూర్ణ మైనదియును
పెద్ద సౌదములను, ప్రాకారములను, సిమ్హద్వారములను
అలిగియున్న లంకానగరము అగ్నికి ఆహుతి అయ్యెను 
కాని సీత మాత్రము దగ్దము ఆలేదు ఆశ్చర్యముగా నుండెను 


ఈవిదంగా అమృత సమాన మైన చారునుల వాక్కులు వినెను
హనుమంతునకు తత్కాలమైన సంతోషము కలిగెను
అనేకవిధములైన భూతముల శకునముల వలనను 
ఋషి వాక్యముల వలనను హనుమంతుడు సంప్రీతి మనస్కుడాయెను


హనుమంతుడు చారుల వాక్యములు విని సంతోషించెను
రాజకుమారి సీతదేవి బ్రతికి ఉన్నట్లు తెలుసుకొనెను
తక్షణమే సీతను చూసి తిరిగి పోవాలని నిర్ణ ఇమ్చు కొనెను
మరల సీతను చూచుటకు లంకలోపలకు ప్రవేసిమ్చెను

శ్రీ సుందరకాండ 55వ సర్గ సమాప్తము 

Wednesday, 16 September 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (54వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 

54వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 50 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("లంకాదహనము - రాక్షసుల విలాపములు )   

హనుమంతుడు ఉత్చాహముగలవాడై కార్యశేషము గూర్చి ఆలోచించెను
నేను ఏమి చేసినా రాక్షసులు సంతాపము కలిగే విధముగా ఉండవలెను 
హనుమంతుడు తను లంకలో చూసిన విషయములన్ని గుర్తు కు తెచ్చుకొనెను 
తక్షణమే తనవద్ద వున్న రాక్షసులనుచంపి లంకను అగ్నికి ఆహుతి చేయాలనుకొనెను
రావణుని ప్రమదా వనము నంతా పాడు చేసినాను 
ఉత్తములైన అనేకమంది రాక్షసులను చంపినాను
సైన్యములో ఒక భాగము నశింప చేసినాను 
ఇక దుర్గ ధ్వంసము చేసి తిరిగి వెళ్ళవలెను 


దుర్గము నాశనము చేసిన నేను మొదలు పెట్టిన ఈ కర్మము సార్ధక మగును 
లాగూలాగ్నితొ అగ్ని దేవునకు లంకా భవణములను సంతర్పనము చేసెదను
ఈ లంకలో ఉన్న ఉత్తము గృహములకు అగ్నినిముట్టించుట న్యాయమే అగును
ఇట్లుచేసిన నేను చేసిన శ్రమ, కార్యము సఫలము కా కలుగును అని మారుతి తలంచెను 


మహాకపి విద్యుసహిత మేఘమువలే మారెను 

లంకలో ఉపరితలముపై సంచరించ సాగెను 
ఒకగ్రుహమునుండి మరో గృహమునకు దూకు చుండెను
ఉద్యానవనములకు రాజభవనములకు నిప్పు పెట్టెను


ప్రహస్తుని భవణమునకును, తెజస్వీ భవణమునకును
వీర్య వంతుడైన మహాపార్స ని ఇంటికిని కాలాగ్నిజ్వాలలను
 సమానముగా వదలి అక్కడ ఉన్న భవణములన్నింటికి నిప్పును 
అంటించి గంతులు వేస్తూ ముందుకు సాగు తుండెను
వజ్రద్రంష్ట్ర, శుక, సారణ, ఇంద్రజిత్, జమ్బుమాలి, భవనాలకును 
సుమాలి, రశ్మికేతు, సూర్యకేతు, హ్రస్వకర్ణ, దంష్ట్ర, ఇండ్లకును 
ఘోర, హస్తిముఖ, కరాల, సోనితాక్ష, నికుంభ, కుంభకర్ణ ఇల్లకును 
యుద్దొంమట్ట,ద్ద్వాజగ్ర్రివ, విద్యుత్ జిహ్న, రొమశ, నిప్పు పెట్టెను 
మహాతేజస్వి  యగు హరిపున్గవుడు విభీషణ గృహమును 
విడిచిపెట్టే, మరాక్ష, నరాంతక, మకరాక్ష, కరాక్ష  ఇండ్లకును 
యజ్ఞ శత్రువు, బ్రహ్మ శత్రువు, మహర్షులైన గృహములకును 
ధనవంతుల ఇండ్లకు చివరకు రావణ భవణమునకు నిప్పు పెట్టెను నానారత్న విభూషితమును, మేరు మందర సన్నిభమును 
నానా యుక్తమగు, సర్వ సంపన్నోతమైన భవణములోను
లాగూలాగ్ని మేఘముకన్న పెద్దగాను భవనములో విస్తరించెను 
హనుమంతుడు ప్రళయకాలమందలి కడలి ఘోషవలె ఘర్జిమ్చెను


భవణములకు పెట్టిన అగ్నికి తోడూ గాలి కుడా సహకరిమ్చెను 
బంగారుకిటికీలు, గవాక్షాలు, మణి రత్నపు గోడలు మండుచుండెను  
వజ్ఞ వైడూర్యాలతొ నిర్మించిన అద్భుత కట్టడములు అన్నియును 
పెద్ద పెద్ద విమాన గృహములన్నియును బ్రద్దలై పడి పోవు చుండెను 


రాక్షసులందరూ తమగృహములను రక్షిమ్చుకొనుటకు పరుగెత్తు చుండెను 
కొందరు ఉస్చాహము అంతా పోయి సంపదలు కోల్పోయి ఏడ్వ సాగెను 
అయ్యో అగ్నిదేవుడే ఈ వానరుని రూపములో వచ్చి  దహించు చుండెను
పెద్దగా అరుస్తూ పిల్లలను పట్టుకొని భవణములనుండి దూకు చుండెను


కొందరు కేశములకు, వస్త్రములకు నిప్పు అట్టుకొని పరుగెడు చుండెను 
చంటి బిడ్డలను చంకన పెట్టుకొని, భర్తలను లాగుకుంటూ పరుగేట్టేను 
నిప్పు అంటుకొని భవణముల నుండి దూకునప్పుడు మేఘమేరుపు  లాగుండెను 
వజ్ర,విద్రుమ,వైదూర్య,ముక్త రజతముల ధాతువులు ఆకాశమున ఆవరించి ఉండెను


అగ్నిశిఖలు కొన్ని చోట్ల కుంకుమ పువ్వుల వలెను
మరికొన్ని చోట్ల బూరుగ పువ్వుల వలెను 
అన్నిచోట్ల నల్లని పొగ పువ్వుల వలెను 
వేరువేరు రంగులతో ఆకాశమంతా వ్యాపించెను


అగ్నిజ్వాలలు మండలాలుగా వ్యాపించి తీవ్రముగా ప్రజ్వలిమ్చెను 
అక్కడ రగలుతున్న ఆగ్నికి గాలి తోడై ప్రళయాగ్నిగా మరుచుండెను
పెద్ద పెద్ద మంటలతో రాక్షసుల శరీరములే అజ్యము లాయెను
కోటి సూర్యల వెలుగులతో అగ్ని లంకను దహించి వేసెను 


అగ్ని తీవ్రమైన కాంతి కలిగి మొదుగపూలవలె ఎర్రగా ఉండెను
కొన్ని చోట్ల ఆరిపోయిన అగ్ని నల్లకలువలబోలిన కుష్మలు వాలే ఉండెను 
రుద్రుడు త్రిపురను కాల్చినట్లుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ తగల బడుచుండెను
వీరులందరు  చెదిరిపోయి  సాపోపహతమైనట్లు సర్వముకోల్పోయామని భాదపడెను 


రాక్షసులు యితడు వానరుడుకాదని వజ్రాయుధమును ధరించిన వాడును 
ఆగు దేవతలా ప్రభువగా మహేంద్రుడు ఆయి ఉండ వచ్చును 
లేదా కుబేరుడు గాని , సాక్షాత్తు య్యముడు గాని రుద్రుడై యగును 
లేదా సూర్యుడు కాని, చంద్రుడుకాని, కాలపురుషుడే అయి  ఉండవచ్చునుసకల లోకాలకు పితామహుడు సకల జగత్తులను 
పోషిమ్చేవాడు నాలుగుముఖాలు గల బ్రహ్మదేవుడే యగును
రాక్షస సంహారము చేయుటకు వారనరూపమున వచ్చియుండ వచ్చును 
లేదా విష్ణు తేజస్సు వానరునిలో ప్రవేసించి రాక్షుసులను సంహరిమ్చి వచ్చును  


అనంత మంతా వ్యాపించి ఉన్నదియును  
ఇంద్రియములను గోచరిమ్చనిదియును
ఎవ్వరూ ఊహించుటకు శక్యము కానిదియును
ఏదో అద్బుత శక్తి రాక్షసులను సంహరించెను


ప్రాణిసంఘములను, వృక్షములను, గృహములను  
సమస్తము కాలిపోవుట చూచిన రాక్షులు భయపడెను 
ధైన్యముతోనూ, వ్యాకులత తోనూ రాక్షసులు గుమ్పులుగాను 
చేరి హనుమంతునుని గురించి పలు విధములుగా పలుకుచుండెను  


అయ్యో తండ్రి, అయ్యో కుమరా, అయ్యో ప్రియుడా అని ఏడ్చు చుండెను
  అయ్యో మిత్రుడా అయ్యో సకల భోగములు నాశన మయ్యననెను
ఒకరు చేసిన తప్పుకు అందరిని భాదితులుగా చేయుట ఎందుకును
ఓపుణ్యజీవనమా అని విలపించుచూ  రాక్షసులు ఘోరముగా ధ్వని చేసెను  


హనుమంతుని క్రోధపరిచే భూతమగు అగ్నిజ్వాల సమావృ తమైన దియును  
వీరులందరూ చెల్లా చెదరుకగా లంక అంతా సాపోపహతమైనట్లుగా మారెను  
బ్రహ్మ యొక్క రొషముచే ఉపహతమైన భూమి వలే నున్నట్లుగా  నుండెను 
భయముతో విషాదముతొ ఉన్న రక్షసులను చూసి సంతోషమునకు లోనాయ్యేను 

హనుమంతుడు పశస్తమైన ప్రమదావనమును భగ్నము చేసెను
గోప్ప్ గొప్ప రాక్షసులను యుద్ధము నందు సంహరించెను
ఉత్తమ గ్రుహములను అగ్నికి ఆహుతి  ఇచ్చి శాంతి పొందెను
లంకదహనమైనట్లు గ్రహించి రాముని మనస్సులో స్మరించెనుమారుతి మహావేగా సంపన్నుడును, మహా బలవంతుడును 
వానర వీర ముఖ్యుడును, నవ వ్యాకరణ పండితుడును 
ముఖ్యముగా రాముని బంటుయును, రాముని దూతయును
అని వాయుపుత్రున్ని దేవ సంఘములు ప్రశంసించెను


దేవతలు ఘంధర్వులు సిద్దులు ఋషులు ఆశ్చర్యము చెందెను 
కాలాగ్ని రగిలించి రాక్షసులకు భయము కలిగించినట్లు గ్రహించెను
నాగులు సమస్తమైన గొప్ప ప్రాణులు గొప్ప సంతోషము పొందెను
వానర శ్రేష్టుడైన హనుమంతుని సకల భూతములు ప్రశం సిమ్చెను  


హనుమంతుడు జ్వాల పరివృతుతడై రాక్షసులందరికి భయము 
పుట్టించెను
హనుమంతుడు లంకనంతా ధహనము చేసి కోపమును తగ్గించు కొనెను 
లంకఅంతా దగ్దమైనట్లు గ్రహించి వాలమును సముద్రములో ముంచి చాల్లర్చుకొనెను


సుందర కాండ నందు 54వ సర్గ సమాప్తము  

Sunday, 13 September 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (53వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 

53వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 44 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("రాక్షసులు హనుమంతుని తోకకు నిప్పు అంటించి 
నగరమంతా త్రిప్పుట)   

సోదరుని మాటలు ఓర్పు తో ఆలకించేను 
దేశకాలహితమగు ఈ సమాధానమును పలికెను 
నీవు చెప్పినది నిజమే దూత వధ నిందితమగును 
మరియొక విధమైన దండమును విధించవలెను 


వానరులకు తోక చాల ఇష్టమైన అలంకారారము దానికి నిప్పు అంటించ వలెను
దగ్ధమైన తోకతో భాదతో యితడు వెనుకకు వెళ్ళ గలుగును
అపుడు అంగ వికారము చేత కృశుడై  ధీనుడై యితడు వెనక్కు  పోవును 
మిత్రులు,జ్ఞాతులు,మిత్రులతో కూదిన భంధువులు

 యందును చూడ గలుగును 


మండుచున్న తోకతో హనుమంతుని పురములోని చతుష్పాదాల
 యందును 
అన్ని వీధులలో  త్రిప్పుదురు గాక అని రావణుడు రక్షకులకు ఆజ్ఞాపించెను 
కోపముతో ఉన్న అ ఆ రాక్షసులు నారచీరలు, ఎండు కట్టెలు, తైలమును తెచ్చెను 
వారు హనుమంతుని తోకకు ఎండుకట్టెలు పేటి నూనె పోసి గుడ్డతోచుట్టి నిప్పు వెలిగించెను


మండుచున్న తైలపు తోకతో హనుమంతునకు పట్టరాని కోపము వచ్చెను 
బాల సూర్యునివలె ఆ రాక్షసులందర్నీ  క్రిందకు పడవేసి చితక బాదెను
అ రాక్షసులందరూ గట్టిగా పట్టి , త్రాళ్ళతో చేతులు కదలకుండా కట్టివేసెను 
రాక్షసులు హింసించుతూ, కోరడాలుతో కొట్టుచూ నదివీధులలొ త్రిప్ప సాగెను 


స్త్రీలు బాలురు వృద్ధులు అందరు హనుమంతున్నీ చూస్తూ  పరిగెడుతూ ఉండెను 
హనుమంతుడు భద్ధుడై అసహయయమునకు తగినట్లుగా అలోచిమ్చెను
ఈ రాక్షసులు నన్నేమి చేయలేరు, భంధములు తెంచుకొని నేను వీరిని చంపగలను 
రామకార్యముకోరకు నేను వచ్చాను, లంకాధిపతి ఆజ్ఞ ప్రకారముగా వారు చేయుచుండెను 


హనుమంతుడు మనసులో రాత్రియందు లంకను సరిగా చూడ లేదు ఇప్పుడు చూచెదను 
అందు వలన ఈ భందములను సహించి వారు పెట్టె హింసను భరించెదను
అద్బుతమైన దుర్గ నిర్మాణము, కళా కాంతులతో వెలుగుచున్న భవణాలను చూచెదను
అందుచే రాక్షసులను చంపక బుద్ధిమంతుడుగా వారి వెంటే నడవసాగెను 


మారుతి మనసులో అను కొనెను నా తోకకునిప్పు పెట్టినను, భందిన్చినను
మారుతి తనకు చేసిన అవమానమును చూసి భయపడకుండా 
ధైర్యముగా ఉండెను  
మనస్సులో ఏమాత్రము అధైర్యపడకుండా ధైర్యముగా రాక్షసులవెంగా నడవసాగెను 
రాక్షసులు దండోరా వేస్తు హనుమంతుని చేసిన పనులన్నీ తెలియ పరుస్తుండెను 

రాక్షసులు శంఖములను ఊదెను, భేరీలు మ్రోగించెను
హనుమంతుడు చేసిన అపరాదములను ఘోషించెను 
క్రూర రాక్షసులు కొట్టుతూ లంకా నగరమంతా తిప్ప సాగెను 
హనుమంతుడు వారివేంట సంతోషముగా తిరిగ సాగెను 


హనుమంతుడు అక్కడ విచిత్రమైన విమానములను
రహస్య గృహములను, బాగుగా తీర్చిదిద్దిన చతుష్పాదములను
పెద్ద చిన్న మార్గములను, మేఘం లాంటి గృహములను
నాలుగుస్తంభాల మండపమును, రాజ మార్గమును చూసెను 


హనుమంతుని చూడాలని కుతూహలముతొ రాక్షసులు బయటకు వచ్చెను 
 ఆయా ప్రదేశము లందు బాలురు, స్త్రీలు, వృద్ధులు వింతగా చూచు చుండెను 
హనుమంతునితో వచ్చిన రాక్షసులు ఇతనొక ఘూడ చారిఅని చెప్పు చుండెను 
కొందరు స్త్రీలు సీత వద్దకు పోయి హనుమంతుని తోకకు నిప్పు పెటినట్లు తెలిపెను 


రాక్షసవనితల మాటలు విని సీత సోకసంతాపము చెందెను
అగ్నిహోత్రున్ని మానసికముగా సీత ప్రార్ధించెను 
 హనుమంతున్ని అగ్నిహోత్రుడు ఎమీ చెయ్యకూడదని అర్ధిమ్చెను
హనుమంతునకు మంగళమును ఆశించే వేడుకొనెను 


అగ్నిదేవా నేను పతిసేవ చేసిన దానినైతేను
నేను చేసిన తపస్సు వ్యర్ధముకాకుండా ఉన్నదానినైతేను 
నేను పాతివ్రత్యముతో జీవించి ఉన్న దాని నైతేను
హనుమంతుని విషయములో చల్లగా ఉండవలెను


అగ్ని దేవా రామునకు నాపై కొంచమైన దయ ఉన్నట్లైనను
చరిత్రవంతురాలును, భార్తసమాగమ లాలసరాలను అగు నా విషయములను
ధర్మాతుడైన నా పతి  శ్రీరామ చంద్రుడు నన్ను కలుకోనవలేనని కోరిక ఉన్నను    
నాభాగ్యము ఏమైనా శే షించి ఉన్న నీవు హనుమంతుని చల్లగా ఉంచవలెను 


సత్య ప్రతిజ్ముడు అగు సుగ్రీవుడు నా విషయమున ధర్మమును తప్పకుండా ఉన్నను
నీవు హనుమంతుని తోక వెంట ఉన్న  జ్వాలలను  శీతలముగా మార్చవలెను   
సీత యొక్క ప్రార్ధనలు విని అగ్నిహోత్రుడు హనుమంతుని వాలము చల్లగా మారెను 
హనుమంతునకుజ్వాలలు ఎక్కువగా ఉన్నను అతి చల్లగా ఉన్నట్లు తెలుసుకొనెను 


వాయు దేవుడు  దేవి మనసు కుదుట పడే విధముగా గాలి చాల్లగా వీచెను 
అగ్నిదేవుడు హనుమంతునకు తపన అనేది లేకుండగా మంచు వలే చల్లగా మార్చెను 
హనుమంతునాకు  అగ్నిజ్వాలలు ఎగసి పడుతున్న ఎటువంటి భాదలేకుండెను 
 మైనాకుడు సహాయపడినట్లు అగ్నిదేవుడు కూడ సహయపడి ఉండవచ్చు ననుకొనెను  


సీతయొక్క కరుణ చేతను 
రామునియోక్క పరాక్రమమువలనను
నా తండ్రితోగల సఖ్యత వలనను
నన్ను పావకుడు దహించి ఉండకపోవచ్చును 


హనుమంతుడు ఒక్క క్షణం ఆలోచించి పైకెగిరి పెద్దగా గర్జించెను 
బుద్దిమంతుడైన హనుమంతుడు తనశరీరమును చిన్నదిగా చేసి భందములు తొలగించెను
మరల నగరద్వారమువద్ద కు చేరి తనశరీరమును పెద్దగా చేసి ఆలోచించెను 
ఇప్పుడు నేను ఈ రాక్షసులను చంపి రావణాసురణకు భయము కల్పించవలెను 


మారుతి జ్వాలలతో మండుచున్న తోక కిరణములతో శోభిల్లుసూర్యుని వలెఉండెను
ఇనుముతోబిగించేసిన పరిఘను తీసుకొని రాక్షసులనందరిని చంపి వేసెను 
 తనమనోరధము సఫలమైనట్లుగా  భావించెను, లంకా దహనము  చేయాలని తలంచెను  
అద్బుతమైన నగరమును అగ్నికి ఆహుతి చేసి రాక్షసులలో భయము పుట్టించవలే ననుకొనెను

సుందర కాండ 53వ సర్గ సమాప్తము


  
 

Wednesday, 2 September 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (52వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 

http://vocaroo.com/i/s1igR0Q24Zuihttp://vocaroo.com/i/s1igR0Q24Zui
 52వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 26శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("దూతను వధించుట తగదని భొధించుచూ విభీషనుడు  మరొక
 దండన యేదైన ఇవ్వమని రావణుని కోరుట, రావణుడు అందుకు అంగీకరించుట ) 

 రావణుడు మహాత్ముడైన ఆ వానరుని వచనమును 
 విని క్రోధముచే  వడ లెరుంగక వధకు ఆజ్ఞాపించెను 
రావణుడు విధించిన వధకు విభీషణుడు అడ్డు పడెను 
    ఉదాత్తు డైన విభీషనుడు దౌత్యమును తెలుసుకొనెను  


రావణుడు కోపించ్నట్లు విభీషనుడు గ్రహించి కర్తవ్యమును గూర్చి భోధించెను   
సంభాషణా కుశలుడగు విభీషనుడు పూజ్యుడైన అగ్రజునతో వివరించ దలిచెను 
వినమ్రతతో హితకరమైన వచనములను వివరించుటకు ధైర్యముతో ముందుకు వచ్చెను
  శతృ విజేత, రాక్షస ప్రదాత, అమోఘ బల సంపన్న రాక్షసాదినేత నేను చెప్పేవి ఆలకించవలెను


ఓ రాక్షస రాజ క్షమింపుడు, త్వజింపుడు క్రోదమును 
ప్రసన్నుడు కండు నా పలుకులను ఆలకించ వలెను
సాధువులు పంపిన దూతను వధించుట ధర్మము ఎట్లగును 
లోకాచారమునకు విరుద్ధముగా వానరుని ఎలా వధించ వలెను
   

ఉత్తమాధములు నెరిగిన నీ వంటి వారికి ఇది ఎలా అగును 
ధర్మజ్నుడవును, భూతముల పరివారమును నెరిగిన వాడవును
నీ వంటి వివేకులు రోషమునకు లోనైనచో పాండిత్యము మేమగును 
శాస్త్ర పాండిత్యము కేవలము పరిశ్రమగా మిగులుట మంచి కాదును 


కావున శత్రు దమనుడవును, దుర్జయుడవును
 అగు ఓ రాక్షస రాజా ప్రసన్నత  చెంద వలెను
ముందు ఉచితా నుచిములను ఆలోచిన్చవలెను
ఈ దూతకు తగిన దండములను విధించవలెను


విభీషణ మాటలకూ రావణునకు మరీ కోపము పెరిగెను
గమ్భీరముగ విభీషణునితో పెద్దగా ఇట్లు పలికెను
ఓ శత్రుసూదనా పాపాత్ములను వధించుటలో పాపమెట్లా అగును
పాపము ఏంతోచేసెను అందువలన నేను ఇతనికి వధను అజ్ఞాపించాను 


భుద్ధిమంతుడైన విభీషణుడు రావణునితో తొట్రుపాటు లేకుండా ఇట్లు పలికెను 
నీవు ముందు కోపమును తగ్గించు కోనుము, కోపము అధర్మమునకు దారితీయును
నీవు ధర్మాత్ముడవు, దుష్టుడుగా మారుటకు, కోపమే మూల కారణమే అగును
  నీకు తెలియంది కాదు, ఉత్తమ మైన కార్య నిర్ణయములకు ఓర్పు వహించ వలయును 


లంకాధిపతియైన ఓ రాక్షస రాజా అనుగ్రహింప వలెను
ధర్మార్ధముతో కూడిన మా మాటలను వినవలెను 
రాజా ఎ కాలమునందు, ఎ దేశమునందు, కూడా దూతలను 
చంప కూడదని సత్పురుషుల మాటలను గుర్తు తెచ్చుకొనవలెను 


నిజమే ఈ వానరుడు మితి మీరి ప్రవర్తించెను 
నిజమే ఇతడు లెక్క లేనంత అప్రియము చేసెను
ఏమైనా తమ కార్యమును నిర్వహించు కొనుటకును 
ఆత్మరక్షనకు చేసెను, దూతకు వేరే దండనను విధించ వలెను


శరీరమునకు వికారము కలిగించుటను
కొరడాలతో కొట్టుటను, తలను గొరిగించుటను
ఏమైనా గుర్తులను దేహము పై వేయుటను
ఇవి దూతకు విధించ వలసిన దండములనేను  


సకలధర్మాలను తెలిసిన వాడవును 
మంచి చెడుల విషయమున జ్ఞానము కలవాడవును
కోపాన్నినిగ్రహించుకొని నిజాన్ని తెలుసు కొనగల వాడవును 
మంచి భుద్ధి ఉన్న నీలాంటి వానికి అసలుకోపము ఎట్లా వచ్చును 


ఓ వీరుడా ధర్మాన్ని గురిచి నీతో వాదించే వారు లేరును 
లోక వ్యవ హారము లందును, పాండిత్యము నందును
శాస్త్రము నందును, తపస్సు నందును వాదించే వారు లేరును 
నీవు సురాసురులలో కళ్ళ ఉత్తమమైన లంకాధీసుడవును


ఓ రాజ నీవు దుర్జయుడవు, అమేయ బల సంపన్నుడవును
నీవు యుద్దములో దేవతలనే పరాజితులను చేసిన ఘనుడవును
రాక్షసులకు విరోధి అయిన వీరుడై ఇంద్రున్నే ఓడించిన వాడవును
పరాజయము అనేది లేనివాడవు అగు నీవు దూతను చంపమని ఎలా అనగలిగెను   


నిన్ను మనస్సులో కూడా ఎదిరించగల సమర్ధుడు ఈ లోకంలో లేడును
 వానరుని చంపుట వలన నీకు ఏమి ప్రయోజనము కలుగును 
వానరుని పంపిన వారిపై మరణ దండన విధించ వలెను
యితడు మంచి వాడైన, చెడ్డవాడైనా ఇతరుల పంపగా వచ్చెను 


పరుల పక్షాన మాట్లాడు దూతను వధింప కూడదును 
ఇతనిని వధించినచో కడలి దాటి వచ్చే వారు లేకుండును 
ఆకాశమున ఎగిరి వచ్చేవారు వేరొకరు లేకుండును 
శత్రువులను జయించువాడా వధను ఉప సంహరించవలెను


ఓ యుద్ద ప్రియ ఇతనిని వధించినచో రాజకుమారులకు సమాచారము ఎవరు అందించును 
దేవతల విషయమున రాజకుమారుల విషయన నీ బలమును, శక్తిని చూపవలెను 
 అందువల్ల రాజకుమారులతో యుద్దమును ప్రేరేపించువారు వేరొకరు లేకుండును
రాక్షసులను ఆనందపరిచేవాడా, నీవె రాజ కుమారులతో యుద్దము చేయవచ్చును 

నీదగ్గర బాగుగా పోషిమ్పబడుచు నీహితము కోరేవారుండెను
శూరులు,శస్త్రదారులు, శ్రేష్ఠులు కోటికి మించే యున్నారును
 ఏమరపాటు లేనివారు, ఆత్మాభిమానము కలవారు నిన్ను ఆశ్ర యించి  ఉండెను
అందుచే కొంత సైన్యముతో రాజకుమారులను జయించ గలవడవును


నీ ప్రభావ మంతా శత్రువులైన రాజకుమారులపై చూపవలెను 
ఓ మహాబలశాలి,రాజులలో శ్రేష్టుడా, నీవె యుద్దమునకు వెల్లుట మంచిదే యగును
రావణుడు విభీషనుని యొక్క ఉత్తమ మైన వాక్యములను మనసుతో వినెను
రావణుడు ఆలోచించి, బుద్దితో గ్రహించి వానరునిపై ఉన్న వధను తొలగించెను 

శ్రీ సుందర కాండ 44వ సర్గ సమాప్తము