Wednesday, 14 June 2017


                             ఓం శ్రీ  రాం  ఓం శ్రీ  రాం  ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                         ప్రాంజలి - సుందరాకాండ తెలుగు వచస్సు (12వ సర్గ)

అంత: పురమంతా అంగుళం కూడా వదలకుండా వెతికేను, రావణుని భార్యలందరినీ పరిసీలించి మరీ చూసేను, నేను చేసిన శ్రమ అంతా నిష్పరోయోజన మయ్యేను, సీత ఉన్న ప్రాంతము ఎక్కడ  ani  తెలుసు కోలేక పోయెను.

హనుమంతుడు లతాగృహములను, చిత్రగ్రుహములను వెతికేను, ఏంతో అందమైన, పతివ్రతా ఐన, సీత  కాన రాకుండేను, రఘునందనుని భార్య సిత కనబడకపోవుటవల్లెఈవిధముగాతల  పోసేను,  
ఎంత వెతికినను కానరాక పోతే సీత మరణించి ఉండ వచ్చునని అను కొనెను .

సీల రక్షణతో ఉన్న సీత, లొంగక పొతే రాక్షస రాజు చంపి యుండ వచ్చును, విక్రుతాకర  కారాముగల రాక్షసులు వేధింపులకు తట్టుకోలేక మరణించ వచ్చును, రావణుని భార్యల వత్తిడులను తట్టుకోలేక, అధారము లేక మరణించ వచ్చును, పుణ్యమైనా ధర్మ మార్గమున ఎక్కడైనా గుప్త ప్రదేశములో ఉండి యుండ వచ్చును.                  

సీత జాడ తెలియకుండా నేను సుగ్రీవునివద్దకు వెళ్ళనే వెళ్ళను, సుగ్రీవుడు ఆజ్ఞను పాటించని వారిని తీవ్రముగా దండిన్చును, సుగ్రీవునకు సీత కాన రాలేదు అన్న నన్ను శిక్షిమ్చును, వానారులందరికి సీత కనబడలేదని చెప్పిన లాభము లేకుండును. 

ఉత్తరతీరమునందు ఉన్న వానరులకు నేను ఏమి చెప్పవలెను, వానరుల అడిగే ప్రశ్నలకు ఏమి సమాధానము ఇవ్వ వలెను, లంకలో ఎమిచేసితివి, ఏమి చూసితివి, అన్న ఏమి చెప్పవలెను
నేను అక్కడకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ప్రాయోపవేశము చేసెదను.

వృద్దుడగు జాంబవంతుడు అడిగిన ఏమి చెప్పవలెను, అంగదునకు, వానరులందరికి ఏమి చెప్పి నమ్మిమ్చగలను, నేను (అనిర్వేదము)దిగులు చెందక  పట్టుదలతో మరల వెతికేదను, అనిర్వేదము మానవులకు సర్వకార్యములందు ప్రవర్తిమ్పచేయు చుండెను.

అనిర్వేదము మానవులకు తలపెట్టిన పని సఫలమగునట్లు చేయును, అందుకే ఇంకా నేను వేతకని ప్రాంతములన్ని వెతికెదను, పానశాలలు, పుస్పగ్రుహములు, క్రీడాగ్రుహములను వేదికేదను, ఉద్యాన వీధులను, వెతుకుచూ మరల అన్వేషణ ప్రారంభిమ్చేను.

భూమి లోపల గృహములను, భూమి పైన ఉన్న గృహములను, ఇంటిపైకి ఎక్కియును, క్రిందకు దూకియును, వెతక సాగెను, ఒకచోట నిలబడి, మరల కదిలి, నడుస్తూ, పరిగెడుతూవెల్లసాగెను
హనుమంతుడు అక్కడ ఉన్న ప్రదేశ మంతయు వెతికేను. 

ప్రాకారములు ఉన్న వీధులలో తలుపులు తెరచి వెతికేను, కొన్ని గృహముల తలుపులు త్రొయుచూ వెతికేను, దిగుడుబవులను, సరస్సులను వెతికేను, హనుమంతుడు వెదకని ప్రదేశము లేకుండా వెదికేను.

వికృతాకార రాక్షస స్త్రీలను చూసెను, సౌందర్యములో సాటిలేని స్త్రీలను చూసెను, అందమైన పిరుదులు కలిగినవారిని చూసెను, హనుమంతునకు ఎంత వెతికినను  సీత కానరాకుండెను. 

రాక్షస రాజు బలాత్కారముగా తెచ్చిన నాగ కన్యలను చూసెను, సీత గురించు ఆలోచిస్తూ హనుమంతుడు నిరుస్చాహ పడెను, తాను చేసిన సముద్ర లంఘనము వ్యర్ధమైనదని భావించెను,
దు:ఖముచేత ఏమిచేయవలెనో అని ఆలోచనలో ఉండి పోయెను.

     శ్రీ  సుందరా కాండ మునందు  12వ సర్గము సమాప్తము

Tuesday, 6 June 2017


ఓం శ్రీ  రాం -  శ్రీ మాత్రే నమ: -  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
 ప్రాంజలి - సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:
సుందరకాండ 5వ సర్గ

హనుమంతుడు లంకానగరములో ప్రవేశించాడు, అక్కడ రాత్రి పేజీలుగా కనిపిస్తున్నది, ఎందుకనగా ఆకాశములో చీకటి రాత్రులందు తారాగతుల మద్య చంద్రుడు ప్రకాసించు  చుండెను. నక్షత్ర వెలుగులు విరజిమ్ము చుండెను. పృద్విమీద వెన్నెల అనే చాందిని కుడ్డ పరిచినట్లు చంద్రుడు వెలుగుచుండెను.తెల్లటి గోవుల మధ్య  గోసాలలో విహరించి మత్త వృషభము వలే చంద్రుడు ఉండెను.  హనుమంతునకు ప్రతి అంగుళము కనబడునట్లు వెన్నెలను కురిపిస్తున్నాడు చంద్రుడు.
వెన్నెలలో లంకలో  ఉన్న గృహాలను చూస్తూ ముందుకు నడుస్తున్నాడు హనుమంతుడు.

చంద్రుడు లోకములోని పాపాలను (చీకట్లో చేసేవి)  నాశనము  చుండెను, నదులు కలవటం వళ్ళ
చంద్రుడు మహాసముద్రమును ఉప్పొంగునట్లు చేయుచుండెను, ప్రకృతిలో ప్రశాంత వాతావరణము కల్పించి,  చంద్రుడు సకల భూతములను ప్రకాశింప చేయుచున్నాడు 

చంద్రుడు భూమిపై ప్రభాత సమయమున మందర పర్వతము నందును, చంద్రుడు ప్రదోష కాలమున మహా సాగరము నందును, చంద్రుడు పగటి వేలల యందు పద్మము లందును
చంద్రుడు సుందరమైన నిశాకరుని యందు  వెలుగు చుండెను.

చంద్రుడు నింగిలో వెలుగు చుండగా శ్రీ  రామచంద్రుని ఒక్కసారి మనసులో తలచుకొని  హనుమంతుడు నెమ్మదిగా నడక సాగెను. 

చంద్రుడు వెండి పంజరములో ఉన్న హంస వలెను, మందార చలముయోక్క గుహనందుఉన్న సింహము వలెను, చంద్రుడు మహా గజము పై అధిరోహించిన వీరునుని వలెను, చంద్రుడు ఆకాశగతుదై అద్భుతముగా ప్రకాశించు చుండెను. 

తీక్షనమైన కొమ్ములు గల ఆంబోతు వలెను, ఉన్నత శిఖరములుగల హిమపర్వతము వలెను,
బంగారు తొడుగు దంతములుగల గజము వలెను,చంద్రుడు పున్నమి వెన్నెలను ఎప్పుడు ప్రకాశిమ్చు చుండెను.

చంద్రుడు శిలాతలముపై పరుండిన సింహము వలెను, చంద్రుడు మహారణమునకు వచ్చిన మత్త గజము వలెను, చంద్రుడు రాజ్యాభిషేకమునకు వచ్చిన మహారాజు వలెను,  చంద్రుడు వెలుగును పంచుటను హనుమంతుడు చూచెను

చంద్రుని మీద ఉన్న మంచు తుప్పరులు తొలగి పోయెను, చంద్రునిలో ఉన్న నిశ్చలమైన ప్రకాశలక్ష్మికి ఆశ్రయ మయ్యెను, మాలిన్యమంతా పోయి చెవుల పిల్లివలె కనబడు చుండెను,
చంద్రబింబము హనుమంతునకు మరియు లంక అంతా వెలుగును విరజిమ్మెను.

వెన్నెలచే నష్టమైన తిమిర దోషము కలదియును, రాక్షసులు మాంసాహారరూపమైన దోషము కలదియును, స్త్రీల హృదయములందు ప్రేరితమైన కామదోషము కలదియును, స్వర్గ ప్రకశమై వెలుగుచున్న చంద్రుడను హనుమంతుడు చూచెను.

కర్ణ సుఖములు కల్గించు వీణానాదములు వినబడు చుండెను, సచ్చరిత్రగల స్త్రీలు పతులతో నిద్రించు చుండెను, రౌద్రాకారులగు రాక్షసలు విహారము చేయు చుండెను, హనుమంతుడు  వింతవేషాలతో ఉన్న రాక్షసులను చూచెను.

కొందరు రాక్షసులు ఛాతిలతో ' డి ' కొట్టు కొను చుండెను, కొందరు రాక్షసులు ఇష్టమైన కాంతలను ఆట పట్టించు చుండెను, కొందరు రాక్షసులు ద్రుడమైన  ధనస్సులను లాగు చుండెను, కొందరు రాక్షసులు చిత్ర, విచిత్ర మైన  వేషములు వేయు చుడెను.

రాక్షస స్త్రీలు పరస్పరము ఒకరి కొకరు ఆక్షేపించు కొనుచుండెను, తమ బలసిన భుజాలు పట్టుకొని ఒకరికొకరు ఊపుకొను చుండెను, రాక్ష స్త్రీలు పానమత్తుచే పరాకగా ఒకరికొకరు మాట్లాడు చుండెను, కొందరు మత్తుచే భీకరంగా అరుస్తూ భాణాలను సంధించు చుండెను.

కొందరు స్త్రీలు చందన లేపములు పూసికొని ఉండెను, కొందరు మంచి అందము కలిగియుండి నిద్రించు చుండెను, అందమైన మోముగల కొందరు మగువలు నవ్వు చుండెను,  స్త్రీలు కోపముతో దీర్ఘమైన విస్వాసములు విడుచు చుండెను.

లంకా నగరంలో గొప్ప బుద్ధిమంతులను, సమ్మనితములైన ఉత్తమ పురుషులను, మంచి శ్రద్దావంతులగు అందమైన రాక్షసులను, మంచి పేరుతొ మంచిగా మాట్లాడు వారును,
అందమునకు తగ్గ గుణములు కలవారును, తేజముతో వేల్గొందు తున్న రాక్షసులను,
ప్రశాంతముగా వికృతాకారముగా ఉన్న రాక్షసులను, విశ్వవిక్యాత రాక్షసులను హనుమంతుడు చూసెను .

మంచి స్వభావము, శ్రద్ద భావము గలవారును, ప్రియుల యందును, పానమందును లగ్నమైనవారును, తారలవలె వేల్గొందు కొందరు అందమైన రాక్షస స్త్రీలను, స్త్రీలు ప్రియులపై ప్రేమాతిసయములు చూపుట మారుతి చూసెను

కొందరు స్త్రీలు ప్రియుల కౌగిలంతలలో చిక్కి సిగ్గు పడుచుండెను, స్త్రీలు పతిసుఖమును పొంది ఆత్యానంద భరతులైన వారును, పుష్పములు కప్పిన పక్షులవలె కొందరు స్త్రీలు ఉండెను,
కొందరు స్త్రీలను మేడలపైన ఉండుట హనుమంతుడు చూచెను

మన్మదావేశముతొ కూడిన స్త్రీలు, భర్తల వడిలో ఉండెను, భర్తలప్రేమకు పాత్రులైన స్త్రీలు రతికేళీలు సలుపు చుండెను, కొందరుస్త్రీలు పురుషులతో ధర్మమార్గమున సంసారము చేయు చుండెను.

రతీమన్మదులుగాఉన్న రాక్షసులను హనుమంతుడు చూసెను, కొందరు స్త్రీలు వస్త్ర విహీనులై నగ్నంగా బంగారు తీగవలె  నుండెను,  అత్యధిక సంభోగముతో పుట్టముకట్టిన బంగారము వలే నుండెను, కొందరి స్త్రీల శరీరవర్ణము చంద్రునిలో మచ్చరంగు వలే నుండెను,  కొందరు స్త్రీలు ప్రియుని వియోగాముతో భాదపడు చుండెను.

పుష్పమాలను ధరించి హర్షము గలవారై మనోహరముగా నుండెను, అన్దమైనమొముగలిగి, సుందరమైన కుచములు కలిగి ఉండెను, సుందరమైన నేత్రములు విద్యులతలవలె ప్రకాశిమ్చు చుండెను, స్త్రీలు భూషనాలు ధరించి ఇష్ట ప్రియుల ఆలింగనంలో ఉన్నట్లు మారుతి చూచెను.  

అతి ప్రాచీన మైన ధర్మము నందును, మన్మధుని చేత శోభాయుక్త  మైనదియును, నిత్యమూ భర్తనే తలచు చున్నదియును, స్త్రీలలలో  శ్రేష్టమైనదియును, అన్ని కాలములో ఎప్పుడు ఎవ్వనవతిగా ఉండ గలినదియును, అన్ని విధములుగా వైవిష్టము గల సీతా దేవి కాన రాకుండెను

విరహ దీపము చేత  పీడింమ్ప బడుచున్నదియును, ఏకధారగా కన్నీరు కారుస్తూ కంఠం తడిసి నదియును, ఉత్తమ హారము ధరించి, చక్కని కను రెప్పలు కలదియును, మనోహరమైన కంఠశ్వరము కలదియును, నృత్యము చేయని ఆడనెమలి వలే సీత కన బడ కుండెను.

అస్పష్టముగ కనబడు చంద్రరేఖను బోలినదియును, ధూలిచె ధూపరమైన బంగారు రేఖను బోలినదియును, దెబ్బ తగిలి మానినప్పుడు నిల్చిన వర్ణ రేఖను బోలినదియును, గాలిచేత చెదర గొట్టబడిన మేఘరేఖను బోలినదియును, వివిధ వర్ణ రేఖలు గల సీతాదెవి మాత్రము కనబడ కుండెను.

ఎంత సేపు వెతికినా సీతామాత కాన రాకుండెను, రాముని యొక్క దుఃఖము ఏవిధముగా తొలగించగలను, రాముని యొక్క కార్యము నేను ఏవిధముగా నెరవేర్చ గలను, నిగ్రహాశక్తి పరుడైన హనుమంతుడు కొన్నిక్షణాలు ఉస్చాహ శూన్యుడయ్యెను.

శ్రీ వాల్మీకి మహాముని సంస్కృతం లో విరచిమైన 5వ సర్గ తెలుగు వచస్సు సమాప్తము

 శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్ 

ఓం శ్రీ  రాం -  శ్రీ మాత్రే నమ: -  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
 ప్రాంజలి - సర్వేజనా సుఖినోభవంతు
ఓం శాంతి:  ఓం శాంతి: ఓం శాంతి:
 

సుందర కాండము నందు 6వ సర్గ

లంకా నగర వైభవాలు చూసి హనుమంతుడు ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపడినాడు, సూర్యుని బోలి  మిక్కిలి ప్రకాశించు ప్రాకారములను, రాక్షాసిధిపతి యోక్క ఎడంతస్తుల భవనములను, రాక్షసులచే రక్షింప  బడుచున్న భవనములను, కామరూపుడగు హనుమంతుడు యదేస్చగా చూస్తూ ముందుకు సాగెను. 

వెండితో లిఖించబడిన చిత్తరవులను, బంగారు మలాముతో చేయబడిన సింహద్వారములను,
సింహములచే రక్షింప బడుచున్న మహా భవనములను, సౌర్యలలక్ష్మీ సంపన్నుడైన హనుమంతుడు చూడసాగెను. 

ఏనుగుపై ఆసీనులైన మావటి వాండ్రను, వేగముగా రధములు లాగు అశ్వములను, సింహ వ్యాఘ్ర చర్మములను ధరించిన రాక్షసులను, ఏనుగు దంతములకు బంగారు తొడుగులను ఉండుట   చూచెను. 

వెండితోను పంచలోహములతో చేసిన ప్రతిమలను, విచిత్రముగా శబ్దము చేయుచు గాలిలో  ఎగురుతున్న భవనములను, రత్నములతో పొదగబడిన బహుమూల్యములైన ఆసనములను
మహా వీరులుండే భవనములను హనుమంతుడు చూసెను. 

కనివిని ఎరుగని అద్బుత ద్రుస్యములను, నానా ప్రాకారముల మీద మృగ-పక్షుల చిత్రములను,
వినయ యుక్తులగు రాక్షస భార్యలను, హనుమంతుడు చూసి ఏంతో  ఆనందించెను

రాజులు నివసిమ్చుటకు సమస్త హంగులు కలదియును,  మిక్కిలి ముఖ్యమైన చందనములతో సంపన్న మైనదియును, మహాజనులు వేచి ఉండు రాక్షసేంద్రుని భవనమును, సింహముతో నొప్పు వనమువలె ఉన్న రాజా భావనమును మారుతి చూసెను.

భవనములో ఎందఱో ఉత్తమ స్త్రీలు నివసించి ఉండెను, భేరి మృదంగద్వనులతో ప్రతిద్వనించు  చుండెను, శంఖనాదములతో నిత్య దేవతార్చనలు చేయుత కూడా అక్కడ చూసేను.  

పర్వదినములందు వివిధ హోమములు చేయుచుండెను, పూర్ణిమ అమావాశ్యనందు ప్రత్యేక పూజలు జరుగు చుండెను, భవన మద్య బాగము పైకప్పు నందు రత్నములు పొదగి యుండెను,
అక్కడ గంమ్భీరమైన నిశ్శబ్దము కూడా ఆవహించి ఉండెను, తేజోవంతముగా వెలుగుతున్న భవనమును హనుమంతుడు చూసెను.

ప్రహస్తుని భవనమును చూసి, మహహ పార్శుని భవనమును వెదికెను, కుంభ కర్ణుని భవనము చూసి,  ప్రక్కనే ఉన్న వనములు వెతికెను, విరూపాక్ష గృహమును వెతికి, ప్రక్కనున్న గృహములను వెతికెను, లంకా నగరికి అలంకారములుగా ఉన్న భవనములను మారుతి చూసెను.

మహోదర, విద్యుజిహ్వ,  విద్యున్మాలు,గృహములను, బహుద్రంష్ట, సుకుల, బుద్దిమంతుడైన సారని, గృహములను,   జంబుమాలి, సుమాలి, విష్ణుభక్తుడగు విభీషణ, గృహములను, 
ఇంద్రజిత్తు గృహమును, హనుమంతుడు సీత కొరకు వెతికెను.

ద్రుమాక్ష, సంపాతి, విద్యుద్రూప, భీమ, ఘన, గృహములను, విఘన, శుకనాభ, చక్ర, శర, కపట, హ్రస్వకర్ణ, గృహములను, దంష్ట్ర,మహాకపి రశ్మికెతు, సూర్య శత్రు, వజ్రకాయ, గృహములను, యుద్ధొన్మత్త,  రాక్షసుల గృహములను హనుమంతుడు వెదికెను. 

విద్యుజిహ్వ, ద్విజిహ్వ, హస్తి ముఖి, గో ముఖి గృహములను, కరాల, విశాల,సోనితాక్షులు ఇండ్లను వరుసక్రమంలో వెతికెను, ఐస్వర్యముతో తులతూగు గొప్ప గొప్ప భవణములను వెతికి, లక్ష్మి సంపన్నుడైన హనుమంతుడు రావణ గృహమునకు వచ్చెను. 

రక్షకు రాండ్రలుగా వికార నేత్రములు గల రాక్షస స్త్రీలను చూచెను, స్త్రీలు శూలములను, బల్లెములను, మద్గరములను ధరించెను,  ఎరుపు,తెలుపు, అనేక రంగులుగల జాతి గుర్రములను చూచెను, మంచివస్త్రములు, బంగారునగలతోఉన్నస్త్రీలను కూడా మారుతి చూసెను. 

మంచి జాతికి చెందిన, చక్కగా, బలంగా, ఉన్న ఏనుగులను, శత్రువులను భంజిమ్చే గొప్ప యుద్ధ  ఏనుగులను, గజ శిక్షణ పొందిన రాజ భవనంలో ఉన్న ఏనుగులను, ఐరావతము వంటి బలముగల ఏనుగులను హనుమంతుడు చూసెను. 

ప్రాతకాల సూర్యుని  వెలుగుతున్న శిబికలను చూసెను, వివిధాకారముగల పల్లకీలను, రధములను చూసెను, చిత్రములైనా లతాగ్రుహములను, చిత్రశాలను చూసెను, పగటిపూట ఉపయోగించే భవనమును హనుమంతుడు చూసెను.

కాష్టమైన క్రీడా పర్వతములను, విశాలమైన మైదానములను, రమనీయమైన కామగ్రుహములను, విలాస భావనములను చూసెను,  నెమలి నృత్యములతోను, పక్షుల కూతలతోను ఉన్న గృహమును
మందార చలమువలె సున్నితమైన దానిని హనుమంతుడు చూసెను. 

పై కప్పు అనంత రత్నములు పాడగా బడి యుండెను, పెక్కు నిధులు ఉండి రక్షక భటులు కాపలా కాయుచుండెను, ధీరులు, పురుషులుచే ననుష్ఠింపబడు దేవాలయమును చూసెను, హనుమంతుడు అది భూతపతి నివాస స్థానమని గ్రహించెను

ఆ భవనమంతా మహా శివుని  తెజస్సుతోను, రావణ తపశక్తి  ప్రభావ  తెజస్సు తోను, బంగారము, వజ్రాలు, రత్నాల తెజస్సుతోను, సూర్య తేజస్సుతో ఉన్న దేవాలయమును మారుతి చూసెను

మధు పత్రాలను, రక్త పాత్రలను, జంతు చర్మాలను, మాంసము వండే పెద్ద పెద్ద పాత్రలతో ఉన్న గృహమును, స్వర్ణముతో తయారు చేయ బడిన ఎత్తై న సింహాసనాలను, స్వర్ణ మయమగు మంచములను హనుమంతుడు చూసెను.

అందేలా యొక్క జుమ్కారముల తోడను, మృదంగ తాళముల నిర్ఘోషముల తోడను, పెద్దగా మ్రోగు తూర్య ధ్వనుల తోడను, కుబేరుని భవనము వలే విశాల మైనదియును, పెక్కు ప్రాసాదములతొ ఉన్నదియును, స్త్రీ రత్న శతములతో వ్యాప్త మైనదియును, విశాలమగు అంత:పుర కక్షలతో ఉన్నదియును, రావణుని మహా గృహమును హనుమంతుడు చూసెను


సుందర కాండము నందు 6వ సర్గ సమాప్తము
--((*))--
   

                              ఓం శ్రీ  రాం    ఓం శ్రీ  రాం     ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                                  సుందర కాండము నందు 7వ సర్గ

హనుమంతుడు లంకానగరములో సీత కొరకు వెతుకుతున్నాడు, లంకా నగరము గురించి ఆదికవి వర్ణించిన విధము ఈవిధముగా వివరించారు
 
నీళ మనులతొ పొదగ బడిన బంగారు కిటికీలను, పక్షి సమూహములు చేయు మదుర స్వరములను, వర్షా కాలములో మేఘములచే మెరిసే మెరుపులను, వేలుగు విరజిమ్ముచున్న  భవనములను హనుమంతుడు చూసెను. 

రాక్షసలు  స్వబలముతో నిర్మించిన గృహములను, బహువిధములైన రత్నములతో నిర్మించినవియును, దేవతలు, అసురులు, పూజింప దగినవి యును, ఎట్టి దోషములేని గృహములను మారుతి చూసెను.

సాక్షాత్తు మయునిచే నిర్మించ బడినవియును, భూలోకంలో సకలగుణ శ్రేష్టము లైనవియును
ఉన్నతమైన మేఘములు వలే తెల్లనియును, బంగారు నగిషి  దిద్దిన భవనములను చూసెను.

 అక్కడ భూమి పర్వత పంక్తులతో ఉండెను, పర్వతములపై వృక్ష సముదాయముతో నిండియుండెను, వృక్షములపై పుష్ప సముదాయములతో నిండి యుండెను, పుష్పములు, కింజుల్కములతో రేకులతో నిండి యుండెను.

పద్మాకారములో శ్వేత భవనములు యుండెను, పద్మములతో సరస్సులు నిండి యుండెను, 
పద్మములపై కింజల్కములు నిండియుండెను, పువ్వులతో ఉన్నతమైన వనములుండెను. 

వెండి, పగడములతొ నిర్మింపబడిన విహంగములుండెను, రత్నములతో చిత్రమైన సర్పములు చెక్కబడి యుండెను, మంచి అవయవ సంస్థానముగల జాతిగుఱ్ఱములు ఉండెను, అనేక పగడములు గల విమానమును హనుమంతుడు చూసెను.

బంగారంతో చేయబడిన పుష్పములతో నొప్పు రెక్కలుండెను, లీలగా క్రిందకు వంపబడిన కుటిలమైన పక్షము లుండెను, సాక్షాత్తు కామదేవుని దివ్య సుందర రూపాలుండెను., సుందరమైన ముక్కులుగల పక్షులు ప్రకాశించుచుండెను.

పద్మాల సరస్సునందు ఒక పద్మముపై లక్ష్మీదేవి యుండెను, ఇరువైపులా గజముల తోండము లందు పద్మాల కాడలుండెను, లక్ష్మీదేవి సుందరమైన హస్తము లందు పద్మములు ఉండెను.

బంగారముతో చెక్కబడిన లక్ష్మీదేవి చిత్రమును మారుతి చూసెను, సర్వప్రశస్యముగా ఉన్న లంకాపట్టణమంతా తిరుగు చుండెను,    పతి, గుణ, ద్యానముచే, ఉన్న సీత మాత్రము కనబడ కుండెను.

భర్తతోడు లేక, స్తైర్యమును కోల్పోయిన జానకి కానరాకుండెను, బహువిధములుగా నాలోచించి సీత కొరకు మారుతి వెతికెను. 

నిశిత బుద్ధియును, ధర్మ మార్గ వర్తియును,  సూక్ష్మ  దర్శనముగల మహాత్ముడును
అప్రతి హతమైన దృష్టిగల హనుమంతుడు, సీత కన్పడక పోవుటవలన దు:ఖా క్రాంతుడయ్యేను

సుందర కాండము నందు 7వ సర్గ  సమాప్తము

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
 

--((*))--

                             ఓం శ్రీ  రాం    ఓం శ్రీ  రాం   ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                                   సుందరకాండము నందు 8వ సర్గ

హనుమంతుడు అద్భుతమైన విమానము చూసాడు, దానిలో ఉన్న వీణలు విశేషాలు తెలుసుకొని సంతోషం వ్యక పరిచాడు.
 
విశ్వకర్మచే నిర్మిమ్చబడిన అత్యుత్తమమైన మెరుపు విమానమును, ఆదిత్య మార్గ చిహ్నమువలె కనబడుచు ప్రసంసింప బడుచున్నదియును, అమితమైన సౌందర్యముగల ప్రతిమలతో శొభించు చున్నదియును, పవననందనుడు మధ్యభాగమున ఉన్న విమానమును చూసెను. 

ప్రయత్న పూర్వకముగా ఏదియు నిర్మించ బడ నిదియును, బహు మూల్యమైన రత్నములు లేని భాగమనేది లేనిదియును, దేవ విమానము వలె విశేషమైన శక్తి కలదియును, అద్బుతమైన విమానమును పవన నందనుడు చూసెను. 

తపోనిష్టచే  సంప్రాప్త మైనదియును, పరాక్రమముచే నార్జింప బడినది యును, మనస్సును బట్టి ప్రయాణము చేయునదియును, రచనా విశేషములతో నిర్మించ బడినదియును, ఎక్కిన వాని మనస్సును బట్టి వేగముగా పోవు నదియును, శత్రువులకు కాన రాకుండా అడ్ డగించుటకు వీలు లేనిదియును,  వాయువేగాముతో, సమాన వేగముగా, పోవు విమానమును చూసేను.

పుణ్యవంతులు, మహాత్ములు ప్రయాణము చేయుటకు వీలున్నదియును, విమానమును కుండలములతో శోభిల్లు చున్న వారును, అధికమైన ఆహారమును  భుజించు వారును, గుండ్రని కండ్లుగల ఆకాశ సంచారుము చేయగల రాక్షసులను, మొదలగు వారితో పాటు పిశాచములు నడుపు విమానము చూసెను.

వసంత  ఋతువులో వికసించే పుస్పముల వలెను, మనోహరమైన శరత్కాల చంద్రునివలెను,
వసంతము కంటే మనోహరమైన పుష్పక వినమును, విశిష్టరూపముగా ఉన్న విమానమును హనుమంతుడు చూసెను.

సుందరకాండము నందు 8వ సర్గ సమాప్తము ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                                   సుందర కాండమునందు 9సర్గ(మొదటి భాగము )

హనుమంతుడు రాక్షసేంద్రుని మహాభవనమును చూడ మొదలు పెట్టెను                  

రాక్షసేంద్రుని మహాభవనము అర్ధ యోజనము వెడల్పుగాను, ఒక  యోజనము పొడవు కలిగి బహు ప్రాసాదములతొ ఉండెను, అక్కడఉన్న భవనములు చూస్తు రావణుని భవనమునకు పోయెను,
 విశాల నేత్రములుగల సీత కొరకు హనుమంతుడు  వెతుకు చుండెను.

నాలుగు దంతములు, మూడు దంతములు గల ఏనుగులను, ఏనుగులపై  ఆయుధాలు ధరించిన మహా రాక్షసులను, నాల్గు దిశలు భవనమునకు  రక్షగా ఉన్న రాక్షసులను, లక్ష్మీ సంపన్నుడైన హనుమంతుడు చూసెను. 

జలములో ఉన్న  ఏనుగులను,మోసల్లను, మత్యములను,  తిమింగలములను, అనేక మైన విష సర్పములను, అ ప్రదేశము గాలికి కదిలే సముద్రము వలే నుండెను, రాజకన్యలు, అనేక మంది స్త్రీలు గల భవనమును చూసెను.

కుబేరుని వద్దను, ఇంద్రుని వద్దను, చంద్రుని వద్దను, ఎలక్ష్మీ నివసిమ్చునో ఆ లక్ష్మీ రావణ గృహమునందుండెను, కుబేర ,యమ, వరుణుల యోద్దగల సకల సమ్రుద్ధములను, అంతకన్నా ఎక్కువగా రాక్షస  గృహమున తనరారు చుండెను.  

బ్రహ్మాను తపస్సుచె మెప్పించి కుబేరుడు పుష్పక విమానము పొందెను, రాక్షసేంద్రుడు పరాక్రమముచే కుబేరుని జయించి విమానము పొందెను, ఆ విమానమునందు వెండి బంగారము తో నిర్మించిన  చిత్రములుండెను, తోడేళ్ళ చిత్రములతో రత్న కాంతులతో అద్భుతముగా వెల్గొందు చుండెను.

పుష్పక విమానము మేరు మంధర పర్వతమువలె ఉండెను, ఆకాశము తాకుచున్నాట్లుగా అద్బుతమైన సౌదాలతో ఉండెను, ఆ విమానము అన్నిదిశలలో అలంకృతమై ఆకర్షిస్తూ ఉండెను
 మనస్సు ను ప్రసాన్తపరిచి సంతోషాన్ని ఇచ్చే విమానమును చూసెను. 

అగ్ని, సూర్యులవలె వెలుగొందుతూ సుందరముగా ఉన్నదియును, హేమ సోపాన సంయుక్త మైన శ్రేష్టమైన విమానమును చూసెను, ఉత్తమ ఘన్ధముగల రక్త చందన యుక్తమగు విమానముచు చూసెను., విశ్వకర్మచే విశేషముగా నిర్మించబడిన విమానమును మారుతి చూసెను

పాన భక్ష్య అన్నములవలన కలిగినదియును, నలుదిక్కుల వ్యాపించిన సువాసనను కలిగినది యును, దివ్య ఘన్ధముచెత మూర్తీభవించిన సువాసన కలదియును, వాసనలను గ్రహిస్తూ హనుమంతుడు సీతకొరకు వెతుకు చుండెను. 

ఏనుగు దంతములచే నిర్మించబడిన వివిదాకృతులను, ముత్యములు, పగడములు, రత్నములు, ఉన్న బొమ్మలను, భందు ప్రీతితొ తనను ఆహ్వానిస్తునట్టు, స్త్రీఅల పలకరిమ్పులను, అక్కడ ఇటురమ్ము  ఇటురమ్ము అని పిలిచినట్లు మారుతి భావించెను.  

ప్రుద్విపై పెద్ద బంగారు తివాచీలు పరుచబడి ఉండెను, మత్త విహంగములతో సుఘంధ పరిమళాలు వీచు చుండెను, పెక్కు స్తంభములతో ఉన్నభవనము దివికి ఎగురుచున్నట్లు ఉండెను,  గ్రహాది చిత్రాంకితమగు ఆ శాల భూమివలె విస్తీర్ణముగా ఉండెను

ప్రక్కపై పరచు జంపఖానాలు హంసలను బోలి తెల్లగా నుండెను, పాత్ర పుష్పోపహరములచె ఆశాల యమునా నదివలే కాంతిగా ఉండెను, ధూపములచె నిండియున్న సుఘంధములు ఘుభాలించు  చుండెను, హనుమంతునకు ఆప్రదేశము కాంతిజనకమై మనసును ఉల్లాసపరిచెను

శోకమును పోగొట్టునదియును కాంతికి ఉత్పత్తి స్తానమైన దివ్యశాలను, శబ్ద, స్పర్స, రూప, రస,గంధములను '5' ఇందిరియార్ధములతోను, దేవలోకములో ఉన్నట్లు 5 ఇంద్రియములు మారుతికి  తృప్తి పరిచెను, ఆ ప్రాంతము తల్లి వడిలో ఉన్నట్లు హనుమంతునకు సంతోషము కల్గెను. 
                                                                                                           ఇంకా ఉన్నది                          ఓం శ్రీ  రాం    ఓం శ్రీ  రాం    ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                                   సుందర కాండమునందు 9సర్గ(రెండవ భాగము )

అక్కడ దీపముల కాంతి చేతను, రావణుని తెజము చేతను, పుష్పక విమానము కాంతి తోను, ఆభరణాల కాంతితోను, ఏకాంతముగా వెలుగుతున్న కాంచన దీపముల తోను, సిద్ధి శక్తులతో ఉన్న ప్రాంతము హనుమంతుడు చూసెను.

నానా వర్ణములుగల వస్త్రములను, పుష్పహరములు ధరించిన స్త్రీలను, నానా వేష భూషితులై తివాచీలపై పరుండిన ఉత్తమ స్త్రీలను, అర్ధరాత్రియందు వివిధ క్రిడలచే అలసివళ్ళు మరచి నిద్రిస్తున్న స్త్రీలను, శబ్దములేక నిశ్చలముగా ఉన్న నరనారీ సహాస్త్రమును మారుతి చూసెను.

హంస బ్రమరములుగల మహా పద్మము వలే ఉన్న స్త్రీలను, నిమిళి నేత్రములు, పద్మ ఘంధములు గల స్త్రీలను, వికసించిన పద్మములవలె, మకుళితమైన పద్మములవలె ఉన్న స్త్రీలను, వికసించిన పద్మములపై మదించిన తుమ్మెదలను మారుతి చూసెను. 

పద్మవదన స్త్రీల మద్య రావణుడు నిద్రించు చుండెను, తారల మద్య వెన్నెల కురిపించే చెంద్రుడిలా ఉండెను, స్త్రీలందరు ఆకాశమునుండి రాలిన తారలుగా ఉండెను, స్త్రీల ముఖ పద్మముల బట్టి వారి గుణములు తెలిసెను. 

పాన క్రీడా సమయంలో విపర్యస్తమైన కెశములుగల స్త్రీలను, పెద్ద పెద్ద పూల చెండ్లు ధరించి క్రీడలొ రాలినపూలుగల స్త్రీలను, నుదుట తిలక చెదిరి ఘాడ నిద్రలో మైమరిచి ఉన్న   స్త్రీలను
కాలి అందెలు, హారులు, పడి ఉన్న స్త్రీలను మారుతి చూసెను.

ముత్యాల హారములు తెగి,  రాలిన ముత్యాలమద్య ఉన్న స్త్రీలను, పై వస్త్రములు మొత్తము జారి,  వివస్త్రగా కనబడుతున్న స్త్రీలను, రసనా దామములు తెగి మత్తు మత్తుగా కదులుతున్న స్త్రీలను
 భారమును మోస్తున్నఆడు గుఱ్ఱపు పిల్లవలెఉన్న స్త్రీలను మారుతి చూసెను. 

మహావనములో గజ రాపిడికి రాలిన పూలవలె ఉన్న స్త్రీలను, నలిగి, తెగిన పుష్పాలపై కదులుతూ పరుండిన స్త్రీలను, కర్ణములకు ధరించిన కుండలములు క్రింద పడేసిన స్త్రీలను
స్త్రీల నిజరూపలను చూసి మనోనిబ్బరముగా హనుమంతుడుండెను.

చంద్ర సూర్యులను బోలిన స్తనములపై హారములున్న స్త్రీలను, స్త్రీల రోమ్ములపై ఉన్న హారములు నిద్రించు హంసలు వలే ఉండెను,  బంగారువర్ణము కలిగి ఆభరణములతో స్త్రీలు, చక్రవాకములవలె ఉండెను, వైడూర్య ఆభరణములు ధరించిన స్త్రీలు నీటి కాకులవలె ఉండెను  

కొందరి స్త్రీల పిరుదులు ఇసుక తిన్నేలుగా కనబడు చుండెను, కొందరు స్త్రీలు చక్రవాక పక్షులతో శోభించు చున్న నదులవలె ఉండెను, ప్రేమాది భావములుగల మొసల్లుగా, కీర్తులె తోరణాలుగల స్త్రీలుఉండెను,చిరుమువ్వలె మొగ్గలుగా గల స్త్రీలను హనుమంతుడు చూసెను. 

ముఖముపైఉన్నకేశములు గాలికి కదిలి శొభయామానముగా నుండెను, స్త్రీల శరీరము పై ఉన్న చీర  చేరుగులు జండాల వలే ఎగురు చుండెను, స్త్రీల యోక్క కర్ణ  కుండలములు క్రింద పడి  సవ్వడి చేయు చుండెను,స్త్రీలశ్వాస-నిశ్వాసము వళ్ళ వస్త్రములు ఎగురుటను మారుతి చూసెను.

భార్యలురావణుని మోము అని బ్రాంతిచె సవతులను ముద్దుపెట్టు కొనెను, అస్వతంత్రులు రావణునిగా ఊహించి ఉత్తమస్త్రీలను చుంబించు చుండెను,  ప్రత్యేకముగా తయారుచేసిన మద్యమును త్రాగిన స్త్రీలు అక్కడ ఉండెను, సుఖకరమైనదియగు వదన శ్వాసము రావణుని సేవించినట్లు మారుతి చూసెను.

ఒక స్త్రీ మరియొక స్త్రీవక్ష స్తలముపై తల పెట్టుకొని నిద్రించెను, ఆమె భుజము తలకడగా చేసుకొని మరియొక స్త్రీ నిద్రించు చుండెను,ఒక స్త్రీ మరియొక స్త్రీతొడనే దిండుగా పెట్టుకొని నిద్రించు చుండెను, ఇంకొకస్త్రీ ఆమె యొక్క స్తనములనే దిండుగా పెట్టుకొని నిద్రించు చుండెను

కొందరు స్త్రీలు మదమునకు లోనై తొడలనె ఆశ్రయించి నిద్రించు చుండెను, పార్శములను, కటి ప్రదేశములను ఆశ్రయించి పెనవేసుకొని యుండెను, కొందరి స్త్రీలు స్నేహముతో శరీరముపై శరీరము చేర్చి నిద్రించు చుండెను, స్త్రీలుపరస్పరము ఊరు,పార్స,కటి, పృష్టముల నాశ్రయించి కౌగలించు కొనెను. 

వికసించిన పుస్పములవలె, వికసించిన స్త్రీలమఖాలు కనబడు చుండెను, పుష్పాలన్నీ దారంతో కట్టిన దండలాగా, స్త్రీలు ఒకరికొకరు చుట్టుకొనెను, స్త్రీలందరు వనంలో దట్టముగా ఉన్న పుస్పాలవలె పెనవేసుకొని ఉండెను, తుమ్మెదలు పువ్వు నుండి  పువ్వుపైకి పోయినట్లు స్త్రీలు కలసి ఉండెను. 

స్త్రీలపై ఉన్న ఆభరణములను, మేనిపై ధరించిన వస్త్రములను, కొప్పులపై ధరించిన పూలను, ఎవరివో అర్ధకాకుండగా ఉండెను, నిద్రలొ ఉన్న రావణుని తేజస్సును, స్త్రీల ఆభరణాల వెలుగును,  నిర్నిమేష నేత్రములతో రావణుడు స్త్రీలను చూచు చుండెను. 

అక్కడ రావణుని మరులుగొని దైత్యులు, గంధర్వుల వనిత లుండెను, అక్కడ రావణునిపై ప్రేమతో వచ్చిన, మదవతులైన స్త్రీలు ఉండెను, అక్కడ కోందరు స్త్రీలు రావణునిపై మన్మద ప్రేరణ కలిగి  ఉండెను,రావణుని ప్రక్కన మద మత్తులైనస్త్రీలను హనుమంతుడు చూచెను. 

అక్కడ బలత్కారముగా తెచ్చిన స్త్రీలు అనేవారు లేకుండెను, అక్కడ కొందరు స్త్రీలు రావణుని గుణసంపదచే వచ్చినవారై ఉండెను, అక్కడ రావణుని భార్యలలో ఇతరలుకు బార్య లైనవారు లేకుండెను, అక్కడ రావణునిపై తప్ప, ఇతరులపై ప్రేమ ఉన్న భార్యలు లేకుండెను. 

 రావణుని భార్యలలో నీచకులములొ పుట్టిన వారు లేకుండెను, రావణుని భార్యలలో తక్కువ అందము, హీనసత్వురలు లేకుండెను,  భార్యలలో ఉత్తమమైన భూషణములు ధరింపని వారు లేకుండెను, రావణునిచే బలాత్కారముగా తేబడిన సీత కాన రాకుండెను

హనుమంతుడు మనసులో అనుకొనెను రావణుని ఐశ్వర్యమునకు సీత లొంగి పోయి ఉండ వచ్చునను కొనెను,.  ఆది కవి వ్రాసిన ఈభావనను వివిధకవులు ఈ విధముగా వివరించారు.
రావణుని భార్యలను చూసినట్లుగా, రాముని భార్య అగు సీతను చూసిన జన్మ సఫలమగును,
రావణుని భార్యలను చూసినట్లుగా,  సీతను కుడా భార్యగా  అనుకున్న సర్వనాశన మగును

 రావణుని భార్యలను చూసినట్లుగా, భర్తే ఆరాధ్య దేవతాగా ఉన్నసీతను కామించిన బ్రష్టుడగును,
రావణునిచే తేబడిన సీత మరెక్కడన్నా ఉన్న వానరుల  ప్ర్రయత్నము విఫలము కాకుండును,
సీత తప్పక అందరికంటే గొప్ప గుణము కలిగి ఉండును, రావణుడు సీతను అపహరించి చేయ కూడని పని చేసిన వాడయ్యేను, భర్త లేని సమయాన చౌర్య రూపమున సీతను అపహరించి తెచ్చెను

హనుమంతుడు దుఃఖముతో  సీత కానక మనస్సులో భాద వ్యక్తీ కరించెను.

స్రీ సుందర కాండమునందు 9సర్గ సమాప్తము


--(*)--
                       ఓం శ్రీ  రాం   ఓం శ్రీ  రాం   ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                                   సుందర కాండము నందు  10 వ సర్గ

రాజభవనము అంతను వెతుకుచూ శయ్యాసనాగారమును చూసెను, రత్న, స్పటిక, మాణిక్యములతో అలంకరించబడిన మంచములను చూసెను, మంచములు, ఆసనములు, దంతపు నగిషీలతొ చేసిన చిత్రములు చూసెను, అత్యుత్తమైన సుఘంధ పరిమళాలతో ఉన్న గృహమును మారుతి  చూసెను. 

శయనా గృహమునందు ఒక ప్రక్క ఉత్తమమైన వస్త్రములు ఉంచెను,  మరో ప్రక్క చంద్రునితో సమానమైన శ్వేత చత్రమును ఉంచెను, అక్కడ శయనము చుట్టూ అశొక మాలలు కట్ట బడి యుండెను,  ఆ ప్రాంతము అగ్నితో సమానమైన వెలుగును హనుమంతుడు చూసెను. 

రావణుని వర్ణన 

శయనముపై  మేఘమువలె ఉన్న  రావణుడు నిద్రించు చుండెను, ఉత్తములైన కుండలములు, హారములు రావణుడు ధరించి యుండెను, మహాబాహువులు గల రావణుడు ఎఱ్ఱని నేత్రములు కలిగి ఉండెను, బంగారు వస్త్రములు ధరించిన రావణున్ని హనుమంతుడు చూసెను.   

సుఘంధము, ఎర్రచందనము పూసుకున్న రావణుడు నిద్రించు చుండెను, సంజ ఛాయలచే నేర్రబడి, విద్యులేఖా యుక్తమును బోలిన రావణుడు ఉండెను, స్వేచ్చ సారముగా రూపమును మార్చుకోగల అతని రూపం అందముగా ఉండెను, వృక్షములతో,పొదలతో నిండియున్న మందర పర్వతమువలె రావణుడుండెను. 

రావణుడు రాత్రియందు ప్రియరాన్డ్రతో  క్రీడించి విశ్రాంతిగా నిద్రించెను, మధుర రసాన్ని  త్రాగిన రావణుడు సుఖముగా నిద్రించు చుండెను, రాక్షస కన్యలకు ప్రియుడైన రావణుడు ఘాడముగ నిద్రించు చుండెను, వీరుడైన రాక్షసాదిపతిని పవన పుత్రుడగు హనుమంతుడు చూసెను. 

తీర్ఘ విశ్వాసములతో బుసలు కొట్టుచున్న సర్పమువలె రావణుడు ఉండెను, హనుమంతుడు రావణున్ని చూసి భయముతో దూరముగా వెళ్లి చూడ  సాగెను,  హనుమంతుడు  మరియొక వేదికపైకి ఎక్కి రాక్షస ప్రవరున్ని చూడ సాగెను,  మదపుటేనుగు సెలయేరులో ఉండి నిద్రపోతున్నట్లు రావణుడు ఉండుట చూసెను. 

రాక్షసేంద్రుని రెండు భాహువులు ఇంద్ర ద్వజముల వలే ఉండెను,   బాహువుల మీద ఇరావతము పొడిచిన గాయములు కనబడు చుండెను, బుజముల మీద విష్ణు చక్ర ప్రహారములు కాన బడుచుండెను, బలసిన  de దెహమునకు భుజాలు చాలా బలముగా కనబడు చుండెను.

రావణుని యొక్క  రెండు భుజములు పర్వత శిఖరములవలె ప్రకాశించు చుండెను, రావణుని రెండు భాహువులు పర్వతముపై నిద్రించు మహాసర్పముల వలే ఉండెను, రావణుని భాహువులకు   సుఘంద  ద్రవ్యములు పూత పూయ బడి యుండెను, భాహువులకు కుందేటి రక్తమువలె ఎర్రనైన చల్లని ఘంధము పూయ బడి యుండెను.

రాసా- పున్నాగ- పుష్పములను బోలి సౌరభము కలదియును, ఉత్తమమము లగు పొగడ పూల వంటి వాసన గలదియును, మృష్టాన్నరస సంయుక్తమును, మధు పానమును కూడు కొన్నదియును, రాక్షసేన్ద్రుని శ్వాస ఆ గృహము అంతా వ్యాపించుత హనుమంతుడు చూచెను. 

రావణుని ముఖము మణులతో ఉన్న బంగారు కిరీటమువలె ప్రకాశించు చుండెను, రావణుని వక్షము మద్య రత్నాలతో ఉన్న ధగ ధగ మెరుస్తూ పెద్ద హారము ఉండెను, రావణుడు  మిక్కిలి విలువగల పసుపు పచ్చని ఉత్తరీయము ధరించి ఉండెను, రావణుడు మినుముల రాసివలె నల్లని వర్ణముతో, ఎర్రని నెత్రముల ప్రకాశించు చుండెను.  

రావణుడు నిద్రిస్తున్నప్పుడు నాల్గు దిక్కులా విద్యుదీపములు వెలుగు చుండెను, రావణుని యొక్క సర్వావయవాలు  మెరుస్తు యుగ పురుషుడుగా కనబడు చుండెను, రాక్షసుని పాదముల వద్ద నిద్రిస్తున్న అతని భార్యలు అప్సరసలగా కనబడు చుండెను, ఆతని సౌందర్యము ఇంతఅని వర్ణించుట ఆబ్రహ్మాకు కుడా తగునా అనిపించు చుండెను.

శ్రేష్టమైన కుండలములు ధరించినవారును, ఎప్పుడు వాడి పోనీ పూలను ధరించిన వారును
చంద్రునివలె కాంతి వంతమైన ముఖము కలవారును, రావణుని భార్యలను వానారాధిపతి చూసెను, నృత్యవాద్యములనందు నైపుణ్యము కలవారును, విలువగల బంగారు ఆబరణములు ధరించినవారును, రాక్షసేంద్రుని కౌగిలిలొ చిక్కిన వారును, రావణుని భార్యలను హనుమంతుడు చూసెను.

భార్యలకు వజ్రములతో పొదగబడిన బంగారు కుండలములు ఉండెను, భార్యల బాహువుల యందు బంగారు కడియములు ధరించి యుండెను, భార్యల ముఖము ఒక దివ్యమైన వెలుగుగా వెలిగి పోవు చుండెను, భార్యలందరూ నక్షత్రములవలె వేలుగుచున్నట్లు హనుమంతుడు చూసెను. 

తీగలాగ సన్నని నడుముగల రావణుని భార్యలు మద్యమును త్రాగి ఉండెను, కొందరు మదము చేతను, అధిక  రతికేళి చేతను అలసి సొమ్మసిల్లి  యుండెను, ఎక్కడ అవకాసము దొరికే అక్కడ ఉన్న స్త్రీలను వారికి కౌగలించుకొని యుండెను, బలసి యున్న మనోహరమైన స్త్రీలను హనుమంతుడు అక్కడ ఉండుట చూసెను. 

 అంగ విన్యాసముతొ, నృత్యము చేసి, అలసినవారును, న్నృత్యానుకూలముగా అవయవములను ఉంచి నిద్రించు వారును, వీణను వాయిస్తూ, కరచుకొని, వళ్ళు మరచి, నిద్రిస్తున్న స్త్రీలను
 మహానదిలో తెప్పకు చుట్టుకొన్న లతలవలె స్త్రీలు  ఉండెను. 

చంకలో గుమ్మేటతో ఒక నీల నేత్రి నిదిరించు చుండెను, పిల్లవాడ్ని పెట్టుకొని నిద్రించి వాత్చల్యముగల తల్లివలె ఉండెను, అందమైన అంగములుగల ఒక స్త్రీ తప్పెటను హత్తుకొని నిద్రించు చుండెను, ఆ స్త్రీ ప్రియున్ని ఆలింగనము చేసికొని నిద్రించు కామినివలే ఉండెను.

 కమలములవంటి కళ్ళుగల యువతి వేణువును కౌగలించుకొని నిద్రించు చుండెను, ఆమె  ప్రియతమని ఎకాంత ప్రదేశమునందు గ్రహించి శయనించి ఉండెను, నియతముగా నృత్యముచేయు మరియొక స్త్రీ సప్తతంత్రులు వీణను మీటుచుండెను,   ఆ  వీణను హత్తుకొని ఉన్న స్త్రీ కాంతునితో నిద్రించు భామినివలె ఉండెను.  

 మదముతో ఉన్న ఒక స్త్రీ మ్రుదంగమును హత్తుకొని నిద్రించుచు ఉండెను, బలసిఉన్న ఆ స్త్రీ మృదంగమే భర్త అని భావించి హత్తుకొని నిద్రించు చుండెను, మద్య పాన మత్తులో ఉన్న ఒక స్త్రీ తప్పెటను కౌగలించుకొని నిద్రించు చుండెను, కామ మత్తులో ఉన్న  స్త్రీలను హనుమంతుడు చూస్తు ముందుకు పోయెను.

ఒక స్త్రీ ఆడంబరము అనే వాయద్యమును గట్టిగా బాహు పాశమున బిగించెను, మరొకస్త్రీ నీటి కలశమును బోర్లించుకొని తడిసిన  పుష్పాలవలె శోభిల్లు చుండెను,  ఒక స్త్రీ తనచేతులతో కలశములు బోలిన వక్షోజాలను పాట్టుకొని నిద్రించు చుండెను, పూర్న చంద్రుని మోము గల ఒఅక స్త్రీ మరొక స్త్రీని కౌగలించుకొని నిద్రించు చుండెను. 

హనుమంతుడు పచ్చని శరీర కాంతిచే బంగారములా మెరుస్తున్న ఒక స్త్రీని చూసెను, రావణుని ఇష్టసఖి, సౌందర్యవతి అయిన మండోదరి నిద్రించు చున్నదియును, సౌందర్య యవ్వణంలో ఉన్న స్త్రీని చూసి హనుమంతుడు సీత అని ఆనందించెను, శయనంపై ఉన్న ఆమె స్తితిని చూసి వెంటనే హనుమంతుడు దైన్యము పొందెను.

హనుమంతుడు వాలముతో నేలపై కొట్టెను, కపి సహజ స్వభావముతో ముద్దుపెట్టుకొని ఆనందము అనుభవించెను, హనుమంతుడు గంతులు వేస్తూ  పైకి క్రిందకు పరుగెడుతూ ఉండెను, మారుతి స్తంభములపై ప్రాకుచు, తిరిగి క్రిందకు దూకుచూ ఉండెను.

 సుందర కాండము నందు  10 వ సర్గము సమాప్తము 


                                 ఓం శ్రీ  రాం   ఓం శ్రీ  రాం   ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
                               సుందర కాండము నందు 11 వ స్వర్గ


నిద్రిస్తున్న వనితను  సీత అని ఆలోచన విడిచి స్వస్త చిత్తుడాయెను, సీతను గూర్చి పలు విధముల ఆలోచించి చింతకు లోనయ్యేను, సీతా మహాసాద్వికి రామునితో విరహితయై నిద్ర అనేది లేకుండెను,
రాముని తలుస్తూ ఎటువంటి ఆహారమును తీసుకోకుండా ఉండెను. 

భర్త లేనిచోట ఉన్నసీత ఎట్టి అలంకారము చేసు కోకుండా ఉండును, పతివ్రత ఐన సీత ఎటువంటి మద్యమును సేవించకుండా ఉండును, పరపురుషుని ప్రక్క సీత ఎట్టి పరిస్తితిలో నిద్రించాకుండా ఉండును, హనుమంతుడు ఆమె సీత కాదని భావంచి సీత కొరకు వెతుకుట ప్రారంభించెను. 

దేవతలరాజు ఇందృడు వచ్చి సీతను కామించిన సీత త్రుణీకరించును, సీత రామ చంద్రునితో సమానమైన వారు అసలు లేరని వాదించును, సీత సందర్సన కౌతూహలము గల వానరాధిపతి అక్కడ సంచరించెను, సీతను వెదుకుటకు హనుమంతుడు మరలా ప్రయత్నించు చుండెను.

పానభూమి యందు కొందరు స్త్రీలు అధిక రతితో అలసి యుండెను, మరి కొందరు పాటలు పాడుట వల్ల అలసి సొమ్మసిల్లి యుండెను, నృత్యము చేయుటవల్ల పాదముల నేప్పులతో మూలుగు చుండెను,
కొందరు అధికపానమత్తుచే శిధిల శరీరముగలవారై నిద్రించు చుండెను.     

అక్కడ వేలకొలది స్త్రీలు వివిధ అలంకారములతో ఉండెను, కొందరు స్త్రీలు సౌందర్యాది విషయముల గూర్చి ముచ్చటించు చుండెను, గీతముల లోని అర్ధములను గూర్చి ఒకరి కొకరు చెప్పు కోను చుండెను, కాలమును బట్టి తగు విధముగా అక్కడ ఉన్న స్త్రీలు పలుకు చుండెను.

రావణుడు ఆవుల మద్య ఉన్నమత్త వృషభమువలె ఉండెను, రాక్షసేశ్వరుడు ఆడేనుగులచే పరివృతమైన మదపు టెనుగు వలే ఉండెను, రాక్షసరాజు గృహము అంత సర్వ కామోపేతముగా ఉండుట గమనించెను, యవ్వన పొంగులతో ఉన్న నారీ సహస్రమును హనుమంతుడు చూసెను.

పాన సాల యందు లేళ్ళు మరియు మహిషముల యొక్క మాంస ములను, సువర్ణ పాత్రల యందు  భజిమ్ప బడిన నేమ్మల్లు, కోళ్ళు యొక్క మాంస ములను, అక్కడక్కడ పెరుగు లవణము కలిపినా వివిధములైన మేక పోతు మాంసములను,  ఎనుబందులు, పక్షులు యొక్క మాంసములను హను మంతుడు చూసెను. 

తినుటకు సిద్ధముగా ఉన్న కొక్కర మాంసములను, అనేక రకములుగా తయారు చేసిన మేక మాంసములను, కొమ్ము చేపలను, కుందేటి మాంసమును, గొర్రెమాంసమును, సగము తిన్న దున్నబోతు మాంసమును హనుమతుడు చూసెను.

ద్రాక్ష దానిమ్మ రసములతో తయారు చేసిన రసమును, ప్రధానముగా పులుపు ఉప్పు తో చేసిన పదార్ధములను, పాన పాత్రలయందు పడ వేసిన వివిధ ఫలములను, పుష్పాలతో శోభగా ఉన్న ప్రాంతమును మారుతి చూసెను.

పాన సాలల యందు అగ్ని లేకుండగనే మండు చున్నట్లు గమనించెను,  మాంసమును మంచి పాకాది సంస్కారములచే సంస్కరించెను, అనేక పద్ధతులతో భక్షములను తయారుచేసి ఇంపుగా అమర్చేను, అక్కడకొన్ని సయనములు, ఆసనములు ఖలీగ ఉండుట మారుతి చూసెను.

దివ్యమైన స్వచ్చమైన అనేక విధములగు సహజ మద్యములను, వివిధ ద్రవ్యములతో తయారు చేయ బడిన కుత్రిమ మద్యమమములను, అనెక విధములుగా పోపులు పెట్ట బడిన పదార్ధములను,
బంగారు,స్పటిక పాత్రలతో పానభూమి సొభిల్లు చుండెను. 

విప్పపూలు మొదలగు పూలతొ చేయబడిన పుస్పాసవములను, ఖర్జూరపు పళ్ళతో చేయబడిన ఫలాసవములను,  ద్రాక్షపల్లతో  చేయబడిన ద్రాక్షా సవములను, మధుర భరితమైన పదార్ధాలతో పానభూమి సోభిల్లుచుండెను.

అక్కడ మద్యముతో నిండిన బంగారు భాండములను, పూర్తిగా త్రాగిన మణులతో చేసిన రక్త పాత్రలను
వివిధ భాక్షముల్తో నిండిన వెండి పాత్రలను, సగము త్రాగిన పాత్రలను హనుమంతుడు చూసెను. 

ఒక ఆబల మరియొక ఆబల వస్త్రములను అపహరించి నిద్రించు చుండెను, ఒక యువతి ఆమె వద్దకు చేరి ఘాడముగా ఆలింగనముచేసి నిద్రించు చుండెను, నిద్రించు చున్న స్త్రీ యొక్క వస్త్రము యజ్ఞాస్వము వలె ఎగురు చుండెను, మంద మారుతముచే పై వస్త్రములు మెల్లగా కదులు చుండుట మారుతి చూసెను. 

చల్లని చందనముల యోక్క మధుర రసముల యొక్క వాసనలను, మద్యముయోక్క, వివిధ పుష్పముల యోక్క వాసనలను, ఘంధ లేపణలు పూసుకున్న వారి వాసనలను, పుష్పక విమానములో నుండి వచ్చు వాసనలను మారుతి గమనించెను.

ఆ గ్రుహములొ కొందరు స్త్రీలు నిగ నిగ లాడుచు శ్యామల వర్ణములు కలిగి ఉండెను, మరి కొందరు స్త్రీలు బంగారమువలె మెరుస్తూ స్వేత వర్ణము గలగి ఉండెను, అధిక రతిచే అలసి పోయినా స్త్రీలు ఇంకా అందముగా కనబడుచుండెను, హనుమంతుడు స్త్రీలను చూస్తు సీత కనారాక దిగులు పడు చుండెను. 

హనుమంతునకు ధర్మలోప భయ శంకితుడై సందేహము ఉదయించెను, నిద్రించు చున్న  స్త్రీలను చూచుట మిక్కిలి ధర్మనాశనమని భావించెను,  నా దృష్టి ఇంత వరకు ఎన్నడును పర దారులపై ప్రవర్తించ లేదియును, కాని ఇక్కడ  పరదార పరి గ్రహీత యగు రావణుడు చూడబడు చుండెను.

ధీరచిత్తుడగు హనుమంతునకు మనస్సునందు ఆలోచన ఉదయించెను, నేను రావణ స్త్రీల నందరిని  యదేస్చగా చూడ గలుగు చున్నాను, సర్వెంద్రియములకు మనసే కారణము కనుక ఆ మనసే నాకు స్తిరముగా ఉండెను, కాని మానసిక వికారము అనేది  కలుగ లేదని హనుమంతుడు తలచెను. 

సీతకొరకు నేను మరొక ప్రదేశమునకు పోయి  వేదికెదను, స్త్రీల మధ్యకు పోయి  స్త్రీల నందరిని  పరిసీలిస్తు సీత కొరకు వేదికేదను, జంతువు బట్టి  అజంతువులు ఉన్న చోట వెతుకు చుండ వలెను, లెల్ల మధ్యకు పోయి స్త్రీలను వెతుకుట ఏమి లాభము కలుగును. 

నేను నిష్కల్ముష మైన మనస్సుతో ఈ ప్రాంత మంతా వేదుకు చున్నాను, అంత:పురములో దేవ, ఘంధర్వ, నాగ కన్యలను చూచు చున్నాను, ఎంత వెతికినను పతి వ్రతయగు సీత మాత్రము కాన రాకుండెను, పట్టు వీడకుండుగా పట్టుదలతో వెతికితే సీత కానవచ్చునని తలంచెను.

సుందర కాండము నందు 11 వ స్వర్గము సమాప్తము

   
                                                           
 

Saturday, 20 May 2017


Seneca on True and False Friendship
కొద్దీ  (ఛందస్సు )

తోమె కొద్దీ గిన్నె మెరుపు
రుద్దె  కొద్దీ సబ్బు నురగ
పిండె కొద్దీ పండు నలుగు
కొట్టె  కొద్దీ  కొండ కరుగు

తవ్వె  కొద్దీ నీరు పడుట
మెచ్చె కొద్దీ ఆశ  పెరుగు
నచ్చె కొద్దీ భాధ మిగులు
నవ్వె కొద్దీ   కళ్ళు మెరియు

ఉతికె కొద్దీ బట్ట చిరుగు
తురుమె కొద్దీ చిప్ప మిగులు
ముదిరె కొద్దీ బెండ తినరు
చితిపె కొద్దీ చీము కురియు

రాపిడి కొద్దీ వేడి కలుగు
సాధన కొద్దీ విద్య పెరుగు
సోధన కొద్దీ కొంత తెలియు 
ఇష్టము కొద్దీ కాని దవును

--((*))--

Monday, 6 February 2017సౌందర్యలహరి
1 శ్లో|| శివః శక్త్యాయుక్తోయది భవతి శక్తః ప్రభవితుం
న చే దేవం దేవో నఖలు కుశలః స్పందితు మపి |
అతస్త్వా మారాధ్యాం హరిహర విరఞ్చాదిభిరపి
ప్రణంతుం స్తో్తుంవా కథ మకృత పుణ్యః ప్రభవతి ||

అమ్మా, ఓ భగవతీ! సర్వమంగల సహితుడయిన శివుడు జగన్నిర్మాణశక్తివయిన నీతో కూడితేనేకాని జగాలను సృజించడానికి సమర్థుడు కాడు; నీతో కూడకపోతే ఆ దేవుడు తాను కదలటానికి సైతం అశక్తుడు. అలాంటప్పుడు హరి హర బ్రహ్మాదుల చేతను పూజింపదగిన నిన్ను మ్రొక్కటానికిగాని, స్తుతించటానికి గాని పూర్వజన్మలో పుణ్యం చేయని వ్యక్తి ఎలా సమర్థుడవుతాడు? కాడు.
*************
 
సౌందర్యలహరి
2 శ్లో|| తనీయాంసం పాంసుం తవచరణ పజ్కేరుహ భవం
విరిఞ్చిస్సఞ్చిన్వన్ విరచయతి లోకా నవికలమ్ |
వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం
హరః సంక్షుద్యైనం భజతి భసితోద్ధూళనవిధిమ్ ||

ఓ మాతా! బ్రహ్మదేవుడు నీ చరణకమలాలలో పుట్టిన కించిత్తు పరాగాన్ని గ్రహించి లోకాలను ఎలాటి వైకల్యం లేకుండ సృజిస్తూన్నాడు. ఈ ఇంచుకపదరజస్సునే మహావిష్ణువు కూడా ఆదిశేషుడై తన వేయి శిరస్సులతో భారంగా మోస్తున్నాడు. దానినే శివుడు చక్కగామొదిపి తన శరీరానికి విభూతిగా అలదు కొంటున్నాడు.
*************

సౌందర్యలహరి
3 శ్లో|| అవిద్యానా మంతస్తిమిర మిహిరద్వీపనగరీ
జడానాం చైతన్యస్తబక మకరంద స్రుతి ఝరీ |
దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ
నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి ||
అమ్మా! నీ పాదరేణువు అజ్ఞానుల తమోంధకారాన్ని పోగొట్టే సూర్యద్వీప నగరం. ఆ నీ పాదలేశం మందబద్ధులైన జడులకు జ్ఞానమనే మకరందాన్ని జాలువార్చే ప్రవాహం; లేమిచేత కుంగిపోయే దరిద్రులకు, సకలసంపదలనిచ్చే చింతామణుల శ్రేణి. అంతేగాక జనన మరణ సంసారరూపమైన సాగరంలో మునిగి దరిగానక తపించే వారికి - విష్ణువు అవతారమైన ఆదివరాహస్వామియొక్క కోర అవుతోంది. అంటే ఉద్ధరించేది; సంసార సాగరాన్ని తరింపజేసేది అని భావం.సౌందర్యలహరి

4 శ్లో|| త్వదన్యః పాణిభ్యా మభయవరదో దైవతగణః
త్వమేకా నైవాసి ప్రకటిత వరాభీత్యభినయా |
భయాత్త్రాతుం దాతుం ఫలమపిచ వాఞ్చాసమధికం
శరణ్యే లోకానాం తవహిచరణా వేవ నిపుణౌ ||

భగవతీ! లోకశరణ్యా! ఇంద్రాదులైన దేవతాగణం తమ హస్తాలలో అభయ వరముద్రలను ధరించి వరాలను, అభయాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు. నీవు మాత్రం హస్తాలలో ఎలాంటి వరాభయముద్రలను ధరించవు కదా! కారణం, ఓ అంబా! భక్తులను భయం నుంచి రక్షించడానికి వారు కోరిన దానికన్నా అధిక ఫలాన్నిఒసగడానికి, ఆడంబరమైన బాహ్యప్రదర్శ లేని నీ పాదసరోజములే చాలును.
*************

సౌందర్యలహరి
5 శ్లో|| హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీం
పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభమనయత్ |
స్మరో పి త్వాం నత్వా రతినయన లేహ్యేన వపుషా
మునీనా మప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ ||

ఓ జగన్మాతా! ప్రణమిల్లే భక్తజనులకు సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదించే నిన్ను, పూర్వం శ్రీహరి ఆరాధించి సుందరాంగియై, త్రిపురాలను తెగటార్చి క్రోధావిష్టుడైన శివుడి మనసులో సైతం కామవికారాన్ని కలిగించి క్షోభపెట్టగలిగాడు. అలాగే మన్మథుడు నిన్ను కొలిచి, తన సతి రతీదేవి కన్నులను రంజింపచేయగల సౌందర్యాన్ని పొంది, ఆ రూపుతో అరణ్యాలలోతపస్సు చేసుకునే మునుల మనస్సులలో కామాభిలాష కలిగించటానికి సమర్థుడైనాడు. ఔరా! నీ ప్రసాద మహత్తు అద్భుతం కదా!

సౌందర్యలహరి
6 శ్లో|| ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచవిశిఖాః
వసంత స్సామంతో మలయమరు దాయోధన రథః |
తథా ప్యేకస్సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపామ్
అపాజ్గాత్తే లబ్ధ్వా జగదిద మనజ్గో విజయతే ||

ఓ హిమగిరి కుమారీ! మన్మథుడి విల్లు పువ్వులతోరూపొందించబడినది; వింటినారి తుమ్మెదల శ్రేణి; పుష్ప నిర్మితమైన బాణాలూ ఐదు అతడి అమ్ముల పొది; కాలబద్ధుడై మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే వసంతుడు అతడి సామంతుడు; అతడి యుద్ధరథం నిరంతరం చలించే రూపులేని మలయమారుతం; ఇలా పనికిరాని పరికరాలు కలిగిన మన్మథుడు అంగ రహితుడు; బలిష్టమైన మేనులేని వాడు. అయిననూ, నిన్నారాధించి, నీ కడగంటి కటాక్షంతో ఈ జగత్తును తన ఆధీనములోనికి తెచ్చుకుంటున్నాడు.
*************

సౌందర్యలహరి
7 శ్లో|| క్వణత్కాఞ్చీదామా కరికలభ కుంభస్తననతా
పరిక్షీణామధ్యే పరిణత శరచ్చంద్రవదనా |
ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణి మపి దధానా కరతలైః
పురస్తా దాస్తాం నః పురమథితు రాహో పురుషికా ||

గణగణమని మ్రోగుతున్న చిరుగంటలతో కూడిన మొలనూలు కలదీ, గున్న ఏనుగు కుంభస్థలాలతో సాటివచ్చే కుచముల భారంచే కాస్త ముందుకు వంగినదీ, సన్నని నడుము కలదీ, శరత్కాల పూర్ణచంద్రుడి వంటి నెమ్మోము కలదీ, చెరకు వింటిని, పుష్పబాణాలను, పాశాన్ని, అంకుశాన్నిచేతుల్లో ధరించినదీ, త్రిపురాలను మట్టుపెట్టిన శివుడి శౌర్యస్వరూప ఐన భగవతీదేవి మా ఎదుట సుఖాసీనయై ప్రత్యక్షమగుగాక!.

సౌందర్యలహరి
8 శ్లో|| సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపివాటీపరివృతే
మణిద్వీపే నీపోపవనవతి చింతామణిగృహే|
శివాకారే మఞ్చే పరమశివపర్యజ్కనిలయామ్
భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ ||

తల్లీ! పాలకడలి నడుమ నెలకొన్న రత్నాల దీవిలో, కల్పవృక్షాల వరుసతో చుట్టబడినదైన కదంబచెట్ల పూలతోటలలో చెలువొందే చింతామణులతో నిర్మితమైన గృహంలో, పరబ్రహ్మ అయినటువంటి పరమశివ పర్యంకనిలయవై, మంగళరూపమైన ( త్రికోణపు) పానుపుపై, నిరతిశయానంద ప్రవాహ స్వరూపిణివైన నిన్ను కొందరు ధన్యులుమాత్రం సేవిస్తున్నారు. (అందరికీ సామాన్యంగా నీ సేవ లభించదని భావం).