Saturday, 31 October 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (59వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 


59వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 36 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("హనుమంతుడు సీత దురవస్థను వర్ణించి చెప్పి లంకను ఆక్రమించుట కై వానరులను ప్రోస్చాహ పరుచుట  ")

శ్రీ రాముని వలనను, సుగ్రీవుని సంబ్రమము వలనను 
సీత శీలంను చూచిన నా మనస్సు సంతోష భరితమాయెను 
 ఓ వానరులారా సీత శీలం ఆమె రూపానికి తగి యుండెను
లంకలో సీత  చూసిన హనుమంతుడు తన్మయత్వం చెందినట్లు పలికెను

సీత తపోబలముతో అన్ని లోకాలను పోషించగలగును
అధర్మమును అనగ త్రొక్కుటకు లోకాలను భాస్మముచేయగలుగును
రాక్షరాజు తపసంపన్నుడు, సీతను మృత్యువు కోసమే భందిమ్చెను
కావున సీతను స్పృసించిన అతని శరీరము నష్టబడకుండా ఉండెను 


అగ్నిజ్వాల కూడా చేయలేని పని క్రోధకలుషితురాలగు సీత చేయ గలుగును 
ఇంతవరకు నేనులంకలో నిర్వహించిన విషయాలన్నీ మీకు విన్న వించాను 
జామ్బవంతుడు  మొదలగు కపివీరులందరి అనుజ్ఞ కోసం వేచు వున్నాను
అనుకుంటున్నా సీతాదేవిని రామలక్ష్మణుల వద్దకు తీసుకొని వెల్లుటకు న్యాయమగును 


నేను చాలావరకు లంకను దహింప చేసి వచ్చినాను 
రావణుడిని సంహరించుటకు నేనొక్కడినే చాలును
సైన్యముతో వచ్చిన రావణున్ని నేను ఎదుర్కోనగలను
అతని పుత్రులను కూడా యుద్దములో నేను ఎదుర్కోనగలను 

యుద్దములో నేను నిరంతరం వర్షించిన శిలావృష్టి సైనికులను
రాక్షసులను వధించుటకు మీ అనుమతి కోసం వేచి ఉన్నాను
కడలితీరము దాటినాదాటవచ్చును, పర్వతం చలిమ్చవచ్చును
యుద్దములో జామ్బవంతున్ని శత్రుసేన కదల్చజాలలేకుండును   

మహాత్ములైన పవనుడు, నీలుడు చూపుచే పర్వతమే భస్మమగును
మైన్దునితోను, అంగదునితోను యుద్దములో ఎదుర్కొనే శక్తి లేదును  
అశ్వనీ దేవతా పుత్రులు మైన్ద దివిదులను ఎదుర్కొనే శక్తి  లేదును
సమర అభి లాషులు మీరందరూ  ఉండగా జయము కలుగును  

నేను లంకను కాల్చి, కొందరి రాక్షసులను సంహరించి వచ్చాను
రాఘవుని స్నేహము పొందిన సుగ్రీవునకు జయమని చెప్పాను 
నేను రామచంద్రుడి యొక్క దాసుడను, వాయు పుత్రుడను
హనుమంతుడని శత్రు  రావణునితో సహా అందరికి చెప్పాను 


  సీత శింశుపా వృక్షము క్రింద శోకిస్తూ ఉండెను 
సీత శోకసంతాపముచే కృశించి కాంతి లేకుండా ఉండెను
సీత రావణుని ఖైదీలొ ఉన్న లెక్క చేయ కుండా ఉండెను 
సీత శ్రీ రామచంద్రుని యందు సదా అనురక్తి కలిగి ఉండెను  

ఏకవేణి, ఏక వస్త్రముధరించి నేలపై పరుందిడినదియును 
వాడిపోయిన అంగములుగల సీత భర్త హితము కోరుకోను చుండెను  
హిమపాతముచే నష్ట శోభపద్మినివలె సీత విలపిస్తూ ఉండెను 
రావణుని ఎటువంటి అర్ధము ఆశించక మరణమును కోరుకోను చుండెను నేను సీత కెటులో విశ్వాసము కలిగించి వచ్చి నాను రామసుగ్రీవ సఖ్యత గూర్చి, వానరుల గూర్చి చెప్పినాను
భర్త యందు సీతకు మహా భక్తి కలిగి యుండెను 
సీత రావణున్ని సంహారిన్చలేకపోవటం రావణుడు భక్తి పరుడును

శ్రీరాముడు రావణుని వధకు కేవలము నిమిత్త మాత్రమె యగును 
రావణుడు చేసిన పాపమే అతనిని మృత్యువై కబలించును
సీత రాముని వియోగము వలన భాదలో మునిగి యుండెను 
నేను చెప్పినదాని ననుసరించి చేయవలసినది చేయవలెను 

శ్రీ సుందర కాండ 59వ సర్గ సమాప్తము