Monday, 5 October 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (56వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 

56వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 51 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("హనుమంతుడు మరలా సీత దర్శనము చేసి లంకనుండి  బయలుదేరి సముద్రమును లంఘించుట ")  
హనుమంతుడు శిన్సపా  వృక్షమూలమున ఉన్న జానకిని సమీపించెను
అదృష్టము వలన నిన్ను అక్షతరాలుగా నేను కనుగొన కలిగినాను అనెను
ఆమెకు నమస్కరించు చుండగా ఆ జానకీ మా త మరలమరలా చూచెను
భర్త స్నేహన్వితుడైన హనుమంతునితో అమృత మైన వాక్కులు పలికేను
ఓ అనఘా ఉచితమని తలచిన ఒక్క దినము ఇక్కడ ఉండవలెను
ఏదైనా గుప్త ప్రదేశమున ఉండి  విశ్రాంతి తీసుకొని రేపు వెళ్ళవలెను
ఓ వానరా నీవుదగ్గర ఉండుటవలన అనంత దు:ఖము లేకుండును
హనుమా నీవువెళ్లివచ్చేవరకు నేను బ్రతుకుదునని విశ్వాసము లేదును 

ఓ మహావీర ఒక దు:ఖము తరువాత మరియొక దు:ఖమును పొందు తున్నాను
నేను మనస్సును వికలము చేయు సోకముచే నిత్యమూ కృ సిమ్చు చున్నాను
ఇట్టి నాకు నీ యొక్క ఆదర్శనము ఇంకా హృదయ విదారకము గా నుండెను
ఓవీరా నాకుసందేహము నిలిచిఉన్నది, వానరసైన్యము కడలిదాటి ఎట్లు రాగలుగును

నీవు గరుత్మంతుడు,వాయుదేవుడు ముగ్గురు మాత్రమే దాటి రాగలుగును
వీరుడగుసుగ్రీవుడు, కపి భల్లూక సైన్యము,రాజుత్రులు ఎట్లు దాటి రాగలుగును        
ఓ కార్య విశారదా నా ప్రశ్నకు నీవు ఏమి అలోచించి నావో నాకు  చెప్ప వలెను
ఓ శత్రునాశనా నీవొక్కడివే ఈ కార్యమును సాధించగలవని నాకు తెలియును

ఓ వానర ఈ రాక్షసులను నీవుజఇంచిన శ్రీ రాముని విజయము ఎట్లు కలుగును
పరబలార్ధనుడగు శ్రీ రాముడు తన సేనల తో లంకను వ్యాకుల పరచవలెను
రావణున్ని,  రాక్షసులను జయించి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిన ధర్మమే అగును
ఓమహాత్మా శ్రీ రాముని మనసెరిగి ఏది అనురూపముగానుండునో అట్లే చెప్పవలెను

హనుమంతునితో పలికిన సీతాదేవి హేతుయుక్తమైన పలుకులను
అందరికి తెలుప మన్న అర్దయుక్త మైన ప్రేమ యుక్త మైన వాక్కును
పేరు పేరు న నమస్కారయుక్తమైన, స్నేహయుకమైన మాటలను
విని సీతాదేవికి ప్రదక్షణము చేసి వినయము గా నుంచొని ఉండెనువానరభల్లూక ప్రభువగు సుగ్రీవుడు నిన్ను రక్షిమ్చుతానని ప్రతిజ్ఞ చేసెను
ఓ వైదేహి కోట్ల వానరులతో సుగ్రీవుడు అతి త్వరలో లంకకు చేర గలుగును
రామలక్ష్మణులువచ్చి లంకానగరమంతా భాణములతో ద్వంసము చేయును
ఓసుందరి త్వరలో రఘురాముడు రాక్షససహిత  రావణున్ని సంహరిమ్చును


ఓ జానకి కొంచము ధైర్యమును చిక్క  బెట్టుకొని ఉండవలెను  
ఓ సుందరి రాక్షసులను చంపి నిన్ను అయోధ్యకు  తీసుపోగలుగును
నీకు శుభమగుగాక  కొంత సమయము ఓపిక పట్ట వలెను
నీవు చూడగలవు భందువులతో రాక్షసేంద్రుడు నిహితుడగుటను
అమ్మా నిన్ను శశాంకునితొ కలియు రోహిణి వలెను
నీవు కుడా రామునితో త్వరలో కలువ గలుగును
శత్రువులను రాముడు  సంహరించి నీ సోకమును
తొలగించి పూర్ణ సంతోషము నీకు కలిగించును

  

జానకిని ఓదార్చి వెల్లుటకు న్నిశ్చఇంచుకొని అభివాదము చేసెను 
ఇప్పటివారు ప్రముఖులైన రాక్షసులను చంపినాను
లంకానగరము వ్యాకులపరచి రావణున్ని వంచిన్చినాను
అని తలుస్తూ కపివరుడు అరిష్ట పర్వతమును అధిరోహించెను


పర్వతముపై ఎత్తైన పద్మ వృక్షములుగల నల్లని పంక్తులను
శ్రుంగాన్తరము లందు వ్రేలాడు మేఘములనే ఉత్తరీయమును
శుభకరమైన సూర్య కిరణములచె మేల్కొనబడు చుండుటను
 ఉదాత్తములైన గైరి కాది ధాతువులను నిమేషరహితములగు నుండెను 


నదులలోని జలరాసుల గమ్భీరఘొష వేదఘోషా యుక్తముగను 
సలయేరు ధ్వనులతో దేవదారు వృక్షములచే పగది నొప్పుచుండుటను
జలప్రపాత నిర్ఘొషములచె అరచు చున్నట్లు కదిలే వనములను 
కంపించు చున్న అరిష్ట పర్వతముపై కపివరుడు నదిరోహించెను


గాలిచే నిండిన వేణువులతోను, వెదుల్లతోను
ఘొరములైన సరములు పూత్క్ర్తులతోను
దీర్ఘవిశ్వాసములు విడుచు చున్నదియును
పర్వతము పై భాగము కూయుచున్నట్లుండెను  


అక్కడ మంచుపొగమూలమున గంభీరముగా ఉన్న గిరిగుహలతోను
ద్యాణమార్గమునకు వీలుగ ప్రశాంత వాతావరణము ఉండుట చేతను
పర్వతము మేఘాలపాదములు తాకుచున్నట్లు కనబడుచుండుటను
చిన్నచిన్న పర్వతముల సమూహాలతో చక్కని ఆనందముకల్గించెను


మేఘ పంక్తులతో కూడిన శిఖరములతో ఆకాశమును కప్పినట్లు కన బడెను
పర్వతముణ ఉన్నగుహలలో అద్భుతమైన కాంతి ఆకాశము తాకు చుండెను
సాల-తాల- అస్వకర్ణ వృక్షములు, వెదుళ్ళు అనేక మైనవి  అక్కడ ఉండెను
సర్ప సముదాయముతోను, మృగగణములచే వ్యాప్తమై, లతలతో ఉండెను


పర్వతముపై మహర్షులు, గంధర్వులు, కిన్నరులు, కిన్పుషులు
యక్షులను
తపమాచారించు చుండెను, ఇంకా మధురమైన లతా ఫల వృక్షము లుండెను
సెల యేరుల పరుగులు, గుహలలో సింహాల ఘర్జనులు పులి ఘా0డ్రిం పులను
వినబడుటను, మారుతికి పూర్తి సంతోషము కలిగించే ప్రదేశసముగా ఉండెను 


పర్వతముపై ఉన్న శిలలు హనుమంతుని పాదముల క్రిందపడి పెద్ద శబ్దంతో నలిగి చూర్ణమై పోయేను
మహాకపి లవణసముద్రమును ధక్షినతీరమునుండి ఉత్తరతీరమునకు పోవు కోరికతో శరీరముపెన్చెను
పర్వతమునుండి మీనములతోను, ఉరగములతోను ఉండిన భయంకరమైన సముద్రమును చూసెను
హనుమంతుడు వాయువు మేఘమును తరిమినట్లుగా ధక్షణమునుండి ఉత్తర దిక్కుకు బయలుదెరెను

పర్వతము మీద ఉన్న అన్ని ప్రాణులు శిఖరములు వృక్షుములు గొప్పధ్వనిచేస్తూ కృంగి పోయెను
హనుమంతుని వేగమునకు వృక్షములు వజ్రాయుదముతో నరకినట్లుగా ముకలై నేలపై పడిపోయెను
గుహలలో ఉన్న సకలప్రాణులు గోప్పధ్వనులు చెస్తూ అకాసము చేదిన్చినట్లుగా  మారి పోయెను
తపమాచారించు ఋషులు, భయముచే వ్యాకులచెంది ఉన్నవారు ఉన్నట్లుగా పైకి గాలిలోకి ఎగెరెను           ఆ కపివరుడు భయంకరమైనదియును అలల తాకిడులుగల మహా సముద్రతీరము కలదియును
అగు  లవణ సముద్రమును తేలికగా  దాటుటకు ఒక్కసారి ఓం శ్రీ రామ్ అంటూ పైకి ఎగేరెను
హనుమంతునిచే త్రొక్కబడిన  పర్వతము ఉన్నత శిఖరములతో రసాతలమునకు పోయెను
పదియోజనములు వెడల్పు ముప్పది యోజనాలు ఎత్తుగల ఆ పర్వతము భూమితో సమానమాయెను

శ్రీ సుందర కాండ నందు 56వ సర్గ సమాప్తము