Monday, 5 October 2015

ప్రాంజలిప్రభ - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (57వ సర్గ)

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం 
ప్రాంజలి ప్రభ 
శ్రీ మాత్రే నమ:
శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మనే నమ: 


57వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 53 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("హనుమంతుడు సముద్రమును దాటి జామ్బవాదంగదాదులను
 చేరుట ")

బుజంగ, యక్ష, గన్ధర్వలు, కిన్నరు లను
వికసిత కమలోత్పలములు కలదియును
చంద్రుడును కుముదముతొ రమ్యమైనదియును
సూర్యుడను జలకుక్కటముతో నొప్పుచున్నదియును

పుష్యమి శ్రవణ నక్షత్రములును
మేఘాలు, కలహంసలు కలదియును
కుజుడు ఎడ్డ ముసలి కలదియును
ఐరావతము మహాద్వీపము కలదియును  

 
స్వాతి యను హంస చే  విలసితమును
వాయుసమూహమును తరంగములతోను
చంద్రాలువులను శిశిరమగు జలములతోను
సముద్ర ఉపరితలం పైన పయనించుచుండెను

హనుమంతుడు ఆకాశము మ్రింగు చున్నట్లును
చంద్రమండలమును గోళ్ళతో గీకు చున్నట్లును 
మేఘజలములను క్రిందకు లాగు చున్నట్లును
నక్షత్ర సూర్యమండల సహితముగా పోవుచుండెను  

    
హనుమంతుడు వాయువేగాముకంటే ఎక్కువ వేగముతోను
ఏ మాత్రము అలసట చెందక అకాశము ననే సముద్రమును
సముద్రపై భాగమున రెక్కలుగలిగిన మహాపర్వతమువలెను
పెద్ద ఓడ మహా సముద్రము లో దాటిన్నట్లు దాటు చుండెను


మేఘములు శ్వేత,రక్త నీల,మాంజిష్ట హరితారుణ వర్ణములతో ప్రకాశించు చుండెను
సకల దేవతలు తమ వాహనాలతో వెళ్ళుతున్నా హనుమంతుడు దాటు చుండెను
ధవళామ్బరధారి అయిన  ఆ మహవీరుదు దృశ్యా దృశ్య శరీరుడై చంద్రునివలె ఉండెను
మటి మాటికి మేఘాలలోకి పోయి తిరిగి వచ్చే గరుడు వలే హనుమంతుడు ఉండెను 

  
హనుమంతుడు ఘమ్బీరమైన నాదము చేస్తూ బయలు దేరేను
సముద్రమద్య భాగముణ ఉన్న మైనాకునితాకి భాణమువలె బయలు దేరేను
ఉత్తరదిక్కున ఉన్న మహేంద్ర పర్వతమును చూసి పెద్దగా నాదము చేసెను
అప్పుడు ఆ నాదము పది దిక్కులు ప్రతి ధ్వనిమ్చుచుచూ వానరులను చేరెను

వానరులందరూ మేఘ గార్జనను బోలిణ  హనుమంతుని గర్జణను వినెను
వానరు లాందరూ ఔత్సక్యముతోఉండి వృద్దు డైన జాంబవంతుని కలిసెను
జాంబవంతుడు ఉస్చాహము తో అంగద  వానరుల తో ఇట్లు పలికెను
హనుమంతుడు క్రుతార్ధుడై వచ్చుచున్నాడు సందేహము అనిపల్కెను

 
హనుమంతుని చూచు కోరికతో వానరులందరూ చెట్లు ఎక్కెను
ఒక పర్వత శిఖరమునుండి మరోశిఖరముపై దుముకు చుండెను
ఒక వృక్ష పాదాగ్రము నుండి మరొక వృక్షము మీదకు దుమికెను
కొందరు వానరులు వృక్షాగ్రమునున్న కొమ్మలకు వ్రెలాడుచుండెను

కొందరు వానరులు చేతులతో గాలిలో ఊపు చుండెను
హనుమంతుడు మహేంద్ర పర్వతము పైకి వచ్చి దిగెను
వానరులందరూ చేతులు కట్టుకొని నిలబడి ఉండెను
వానరులందరూ అంగదుడు జాంబవంతుడు ఆహ్వానిమ్చెను 


హనుమంతుడు రావడం వానరాలు చూసి చాలా సంతోషము పొందెను
ప్రతిఒక్కరు వికసించిన మోఖములతో ఆనందముగా ఉండెను
మూలములను ఫలములను కానుకలను తీసికొని వచ్చి ఇచ్చెను
రోగము లేకుండా తిరిగి వచ్చిన హనుమంతుని అందరూ కలసి
 పూజించెను

హనుమంతుడు వృద్ధులైన జాంబవంతునకు అంగదునకు అందరికి నమస్కారము చేసెను 
వానరులందరు అనుగ్రహిమ చేసుకొనిరి అప్పడు సీతను చూసితిని అని చెప్పెను  
హనుమంతుడు అంగదుని హస్తము పట్టుకొని అందరిని కలుసు కొనెను 
మహేంద్ర పర్వతముపై  రమనీయమైన ప్రదేశమున హనుమంతుడు కూర్చుండెను 

హనుమంతుడు వానరశ్రేష్టలలొ సంతోషముగా ఇట్లుపలికెను 
ఎట్టి దోషములేని ఎకవస్త్రము ధరించి స్త్రీల మద్య సీతను చూసినాను
ఆమె స్నానసంస్కరములు లేక కృసించి ఉప వాసముతొ ఉండెను
హనుమంతుడుపలికిన సీతనుచూచినాను అన్నమాటలకు సంతోషము  కలిగెను 

కొందరు వానరులు సింహనాదము చేసెను 
కొందరు వానరులు కిచ కిచ అని ఎగురు చుండెను 
కొందరు తోకను ఎత్తి సంతోషముతో ఎగెరెను
కొందరు హనుమంతుని తాకి సంతోషించు చుండెను 

హనుమంతుడు కూర్చొనగ అందరి మద్య అంగదుడు పలికెను 
హనుమంతుని బలములోగాని, పరాక్రములోగాని సాటిలేరనెను
ఏమి నీప్రభుభక్తి, ఏమి నీ పరాక్రమము, ఎమినీధైర్యము అని పలికెను
అదృష్టవశముచె సీతావియొగము తో ఉన్నరామని సోకముతోలగి పోవును 

వానరులు జాంబవంతుడు అంగదుడు హనుమంతుడు సీతల తలము పై కూర్చుండెను
వానరులందరూ సీత రావణుల గురించి వినవలెనని కోరికతో ప్రాంజలులై ఉండెను 
హనుమంతుడు క్కూర్చున్న ప్రదేశము దివ్యకాంతులతో వెలుగు చుండెను 
హనుమంతుడు కూర్చున్న ప్రదేశము ఇంద్రుని వలే ప్రకాశ వంతునిగా ఉండెను 

శ్రీ సుందరకాండ 57వ సర్గ సమాప్తము