Friday, 22 May 2015

23. ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (23వ సర్గము)

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                            శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ: 23 వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 21 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
(" రాక్షస స్త్రీలు సీతకు ఉపదేశించుట  ")    

రాక్షస స్త్రీలతొ సీతను లొంగదీయుడని చెప్పి రావణుడు వెళ్లి పోయెను
భయంకరరూపముగల రాక్షసస్త్రీలు సీతవద్దకు పరుగెత్తుకుంటు వచ్చెను
రాక్షసస్త్రీలు క్రోదావేసముతో పరుషముగా సీతతో మాటలు ప్రారంభించెను
రాక్షసస్త్రీలు సర్వ శ్రేష్టుడు మహాత్ముడైన రావణునికి భార్యగా ఉండమనెను 


ఆరుగురు ప్రజాపతులలోను బ్రహ్మయొక్క మానస పుత్రుడును 
పేరులో ప్రసిద్దిడైన ప్రజాపతి, ఆరుగురు ప్రజాపతులలో 4వ వాడును
పులస్తునికి మానసపుత్రుడును పరమతేజముతో ఉన్న విశ్రువసుడను
ఆవిశ్రవసుని కుమారుడు రావణుడు అని తెలుసుకో అని ఎకజట రాక్షసి పల్కేను


పిల్లి కళ్ళుగల హరిజట అను రాక్షసి కోపముతో కళ్ళు పెద్దవిచేసి ఇట్లు పల్కేను
33 దేవతలకు ప్రభువైన దేవేంద్రుని జయించిన రాక్షస రాజును 
నీవు ప్రేమించి భార్య వగుట అన్ని విధములుగా మంచిదని ఘర్జించెను
పిమ్మట ప్రఘన అనే రాక్షసి కోపిష్టిగా మీదకు వచ్చి ఘోరవాక్యాలు పల్కేను 


మహాబల సంపంనుడగు రావణ ప్రభువు నిన్ను ఎంతో  ప్రేమించెను
ప్రియురాలిన భార్యనుకూడ  త్యజించి నీ వద్దకు వచ్చి వేడుకొనెను
అంత:పురస్త్రీ లందరినీ వదలి నిన్నె ఆరాధించి నీవద్దకు వచ్చెను 
వికట అనే రాక్షసి మొఖంలో మొఖం పెట్టి గట్టిగ అరుస్తూ మాట్లాడేను


ఓ నీచురాల సకలైస్వర సంపన్నుడైన రావణ మహాత్ముడను 
ప్రియురాలుగా మారి మాపై, రాక్షసులందరిపై  ఆజ్ఞ వహించ వచ్చును 
దీర్ఘనెత్రములుగలదానా అంటూ దుర్మిఖి అనే రాక్షసి కళ్ళు పెద్దవి చేసి బెదిరించెను 
ఒసీత మేము చెప్పునది నిజము, మా మాటలు  విని అనుకరించ మనెను

ఎవనియోక్క భయమువలన కాయదో సూర్యుని ఎండలను 
 ఎవనియోక్క భయమువలన విడువదోవాయువు గట్టిగాను ఎవనియోక్క భయమువలన మేధావులు మాట్లాడలేరు గట్టిగాను
ఎవనియోక్క భయమువలన స్త్రీలు కూడ మాట్లాడలేరు గట్టిగాను


ఎవనియోక్క భయమువలన వర్షిమ్చునో వృక్షములు పుష్పలను 
ఎవనియ్యోక్క భయమువలన విడుచునో పర్వతములు నీటి ధారలను
ఎవనియోక్క భయము వలన వర్షిమ్చునో మేఘములు వర్షములను
అట్టి రాక్షస రాజుకు భార్యకానిచో స్త్రీలందరూ కలసి నీవింక జీవించ జాలవనెను

శ్రీ సుందరకాండ 23వ సర్గ సమాప్తము