Wednesday, 6 May 2015

21. ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (21వ సర్గము)

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                            శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:


రచయత ,మల్లాప్రగడ రామకృష్ణ
 21 వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 34 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("నీవు రామునితో పోల్చుటకు కూడ తగని తుచ్చుడవు " అని 
నిదించుచూ సీత రావణునికి భోదించుట )

భయంకరుడైన రావణుడు ప్రేమ పూర్వకముగా నెమ్మదిగా పల్కిన వచనములను సీత వినెను 
సుందరమైన కటి ప్రదేశమున కలదియును, భర్త కొరకు రోదనము చేయు చున్నదియును
భయముచే వనకుచున్నదియును, పతినే ధ్యానించు చున్నదియును, తపస్వినియును 
మిక్కిలి యార్తియై, దీనమైన స్వరము కలదై,  సీత మెల్లగా సమాదానముగా ఇట్లు పలికెను


మలినమైయున్న, స్మితభూషితయగు సీత ఒక గడ్డి పరకను రావణునికి తనకు మద్య ఉంచెను 
ప్రత్యక్షముగా రావణునితో మాట్లాడుట ఇష్టములేక వణకుచు తలవంచుకొని ఇట్లు పలికెను 
నీ మనస్సు నామీద నుంచి మరల్చి, నీ భార్యలపైకి త్రిప్పి  ప్రేమించుము నీ భార్యలను
పాపకర్ముడైనవాడు  సిద్ధిని పొందుటకు కర్హుడు కానట్లు నీవు నన్ను కోరుట అనర్హుడవేయును   


రావణుని వైపు  'వీపు '  ఉంచి ఈ విధముగా పల్కేను 
ఓ రావణా నేను ఉత్తమ వంశములో పుట్టినాను 
ఉత్తమ వంశానికి కోడలుగా వెళ్ళినాను 
నిద్యమైన ఈ కార్యాన్ని నేను చేయ జాలను 


ఓ నిశాచరా పరిశీలించుము, సజ్జనుల ధర్మమును, సత్పురుషుల నియమములను 
ఓ రావణా నీ భార్యలు ఎట్లు రక్షింప దగినవారో, ఇతరుల భార్యలను కూడా రక్షించవలెను
నిన్నే ఆదర్శంగా, నీ ప్రేమనే పొందాలని తపనతో ఉన్న భార్యలను సుఖపెట్టమని హెచ్చరించెను 
శ్రీ రామ చంద్రుని భార్యను, దశరధ మహారాజు కోడలిని, జనకుని కూతురిని, నీకు ఉపయుక్తను కాను 


చపల స్వభావుడవై నీ భార్యలతో సంతృప్తి పడక కోల్పోవుచున్నావు ఇంద్రియములను
తెలుసుకో రావణా పర భార్యలను చేపట్టి పరాభవించుట వళ్ళ పతనమునకు హేతువగును 
నీ బుద్ధి, సత్పవర్తన లేక విపరీతముగా, మూర్ఖముగా ప్రవర్తించు చున్నదియును 
లేనిచో నీకు ఆచార విరుద్ధమైన విపరీతపు ఆలోచనలు ఎట్లు కల్గును?


యుక్తా యుక్త వివేకముగల పండితులు చెప్పిన హిత వాక్యములను 
మంచివారి మాటలను లెక్క చేయుటలేదు, చూసెదవు  రాక్షసుల వినాశములను
మనసు అదుపులో లేకుండ రాజు అమార్గమునందు ప్రవర్తించు రాజ్య పరిపాలనలోను 
ఐశ్వర్య సంపన్నము లైన, రాష్ట్రములు, నగరములు కూడా నాశనమగును 


ఓ రావణా నీ అపరాధము వలన ఈ లంకా నగరవాసులకు శిక్ష పడును 
అట్లే నీవు జయించి తెచ్చిన రత్నరాశులన్ని బూడిదలో పోసిన పన్నీ రగును 
ధీర్ఘదృష్టి లేని పాపాత్ముడైన రాజు, చేసే పనుల వల్ల కుటుంబం సర్వ నాశనమగును 
అట్లే పాపకర్ముని యొక్క వినాశమును సకల భూతములు అభి నందించును   


రావణా నేను ధనముచేగాని, నీ ఐశ్వర్యముచేగాని, ఆకర్షింప బడు దానను కాను 
సూర్యుని నుండి కాంతి ఏవిధముగా వేరు కాదో, అట్లే నేను రాముని నుండి వేరుకాను 
నగరవాసులు మన అదృష్టం కొలది ఈ క్రూరునికి ఎట్టి ఆపద వచ్చునో అను కొనును 
రావణా నీవు చేసిన పనికి నీచె పీడింప బడిన వారందరు సంతోషము పొందును


ఇంత కాలము నేను రాముని భుజమును తలకడగా ఉపయోగించు కొన్నాను
రాముని వద్ద సుఖముగా నిద్రించిన నేను ఇతరుల భుజములపై ఎట్లు తలనిడుదును?
   నేను ధరానాదుడైన శ్రీ రామచంద్రుని కొరకు బ్రహ్మ చర్యవ్రతమును అవలంభిచు చున్నాను 
ఈ సమావర్తన వ్రతము పూర్తి చేసుకొని విదితాత్ముడైన విద్యవలె నేను ఉపయుక్తమగు భార్యను 


ఒరావణా అరణ్యములో ఆడేనుగును
 గజరాజుతో కులుపుట నీకర్తవ్యమగును
అట్లే నీవు నన్ను నా భర్త యగు రామచంద్రుని 
వద్దకు పంపుట యుక్తమగును
నీవు  లంకను రక్షిమ్చు కోవలెనన్నచో కలుపుము పురుషోత్తమునితో స్నేహమును 
ఓ నిశాచరా  శ్రీ రామచంద్రునితో మిత్రత్వము పొందిన అంతా శుభము కల్గును 


ఓ రాక్షస రాజా శ్రీరాముడు స్వర్వధర్మ కోవిదుడుగను, శరణాగత వత్చలుడుగను
లోకమర్యాదను తెలిసిన రామున్ని అనుగ్రహము పొందిన నీకు శుభమగును
నీవు జీవించ దలచినచో రామునితో మైత్రి పొందిన నీ కుటుంబ  నాశనము ఆగును
నీవు నన్ను నిగ్రహయుతుడవై నా భర్త వద్దకు పంపిన నీవు మరణమును జయించ గల్గును


రావణా నన్ను రాముని వద్దకు తిరిగి  పంపివేసినచో నీకు క్షేమమగును
నీవు మరో విధముగా ఆలోచించిన మరణము తప్పక కల్గును
ఇంద్రుని వజ్రాయుధము నిన్ను ఎమీ చేయలేక పోవచ్చును
కాని రాముడు నిన్ను క్షమించక తప్పక సంహరించును 


శ్రీఘ్ర కాలములో  రామ లక్ష్మణులు ద్రుడమైన కణువుల వంటి భాణములను
రావణా నీవు చూడ గలవు లంకా నగారము చుట్టి వేసే సర్పాల భాణములను
దిక్కులు పెక్కటిల్లే రాముని ధనస్సు నుంచి వచ్చే ధ్వనులను వినవచ్చును 
యముడు నిన్ను విడిచినా ,నీవు రామ భాణమునకు తప్పక మరణించవచ్చును

రామ లక్ష్మణుల భాణములతో ఈ లంకా నగరమంతా నిప్పులు కురియును
బలవంతులైన రాక్షసులందరిని వరుస క్రమముగా సంహరించ గల్గును 
గరుత్మంతుడు సర్పములను చంపినట్లుగా రామచంద్రుడు రాక్షసులను చంపును 
రావణా నీవు నన్ను అపహరించి చెడ్డ పని చేసితివి చూసెదవు ఫలితమును 

విష్ణువు మూడడుగులు వేసి రాక్షసుల లక్ష్మి ని తీసుకొని వెళ్ళెను 
రాముడు శీఘ్రముగా నన్ను నీవద్దనుండి తీసుకొని పోగాల్గును
  రామలక్ష్మణులు లేని సమయమున మాయచేసి నన్ను తెచ్చినను  
కుక్క పెద్ద పులి ఎదుట నిల్వనట్లు, నీవు రామునిఎదుట నిల్చుటే కష్టమగును 


శ్రీ రామచంద్రుడు, సౌమిత్రి సహితుడై తమ భాణములతో నీ ప్రాణములను 
సూర్యుడు అల్పమైన ఉదకమును హరించినట్లు శీఘ్రముగనె హరించ కల్గును 
యుద్దములో అన్నదమ్ములనిద్దరిని నిగ్రహించుట నీకు అసంభవమగును ఇద్రునితో వృతాసురుడు నిల్వనట్లు, రామలక్ష్మనులతో నీవు యుద్దము చేయలేవును 


రావణా నీవు కైలాస పర్వతమునకు పారి పోయినను
అలకాపురి వెళ్లి కుబెరునివద్ద  దాగి కొనినను
రాజైన వరుని వద్దకు పోయి  అర్ధించినను
దక్కిన్చుకోలేవు రాముని నుండి నీ ప్రాణాలను 

శ్రీ సుందరాకాండ 21వ స్వర్గ సమాప్తము