Wednesday, 8 April 2015

ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (13వ సర్గము )

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                            శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:

విమాన గృహములనుండి ప్రాకారముల మీదకు దూకి వేదకసాగెను 
మేఘములోని మెరుపువలె హనుమంతుడు వేతక సాగెను
రావణుని భవనమన్తా ఒక్క సారి చూసి మనసులో ఇట్లనుకోనేను 
ఎంత వెతికిన రాముని ప్రియసఖిని చూడలేక పోయినాను
నదులు,  కోనేరులు, భూమి అంతా వెతికినాను సీత కనబడ కుండెను 
 భవనములు, వెతికినను సీత జాడతెలుసుకొనే అవ కాశము లేకుండెను
 విదేహ తనయ సీత ఎక్కడ ఉన్నదో తెలుసుకొనుట కష్టమాయ్యేను 
గ్రద్దరాజగు సంపాతి రావణుని భవనములో ఉన్నదని మాట వమ్మాయెను 

ఒకవేళ సీత రావణుడు బలత్కరిమ్పగా వసురాలై లొంగి పోయి ఉండును
ఆకాశమార్గమున తెచ్చునప్పుడు రావణుని చేతినుండి సముద్రములో పడి యుండును 
ప్రాణ రక్షణకోసం రావణుని చేతినుండి తప్పించుకొని సముద్రములో దూకి యుండును 
రావణుడే సీతను భక్షించు మని రాక్షసులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి యుండ వచ్చునుహారామా! హా లక్ష్మణా !హా అత్త లారా విలపించి శరీరము త్యాగము చేసి యుండును 
రామ ముఖద్యాన పరురాలగు, దీనురాలగు, కరుణాలవల్లి, మృతి చెంది  యుండును 
రావణుని భార్యలచే దోషరహితురాలగు సీతాదేవి భక్షించ బడి యుండును 
సీత పంజరములో చిక్కిన గోరువంకవలె ధు:క్కిస్తూ  బ్రతికి యుండ వచ్చును 

జనకుని కులమున పుట్టినదియును, ఉత్పల పత్రాక్షియును
రాముని పత్ని యగు సీత రావణునికి ఎట్లా వశమగును 
కనపడక పోయినాను, రామవిరహముతో మృతురాలు ఆయినను 
రామచంద్రునకు సీతజాడ తెలుపక ఇక్కడే వెతుకుతూ తిరిగేదను

తెల్పన ఇబ్బంది యగును, తెలపక పోయిన దోషము అగును
ఈ విషయయము చాలా గోప్యముగా ఏమి చేసి దాచవలయును
ఏమిచేయవలయునో సమయోచిత నిర్ణయము తీసుకొనవలెను
సీతజాడ తెలియకుండా కిష్కిందకు పోవుదునేని పురుషార్ధము సాధింప బడును 

నాయొక్క సముద్ర లంఘనం అంతా వ్యర్ధము అయ్యెను 
లంకా నగరమంతా వెతుకుటకు కాలం నష్టం మయ్యెను
రాక్షస రాజు, రాక్షసకన్యలు దర్సనం వ్యర్ధమయ్యేను 
నేను వెళ్ళిన సుగ్రీవుడు ఏమిఅనును వానరులు ఏమి అడుగును

రామచంద్రునితో సీత జాడ తెలియ లేదన్న జీవితము త్యజించును 
రాముడ్ని ఘాడముగప్రేమించు మేధావియగు లక్ష్మణుడు మరణించును 
రామలక్ష్మణులు లేరని తెలిసిన భరతశత్రుఘ్నులు మరణించును
పుతృలు జీవించిలేరని తెలిసిన కౌసల్య,సుమిత్ర,కైకేయి మరణించును 

రాముని దుస్థితినిచూసి సత్యసంధుడగు సుగ్రీవుడు జీవితము త్యజించును   
ధీనురాలు, దు:ఖచిత్తయును, భర్త్రుశోకపీడితయగు రుమ జీవితము త్యజించును
వాలి మరణముచే ద:ఖితురాలగు తార గూడ జీవితము త్యజించును   
వానరులందరూ తలలు బ్రద్దలు కొట్టుకొని జీవితము త్యజించును


వానరులు మంచి మాటలు చెప్పేవారు, ఆదరించు వారులేక మరణించును
వనములందును, పర్వతములందును, సంచరించకఏంతోదిగులు చెందును
క్రీదా సుఖములను అనుభ వించక తలలు బ్రద్దలు కొట్టు కొని మరణించును
వానరుల భార్య పుత్రులు అందరు కలసి సముద్రములో పడి మరణించును

కొందరు వానరులు దొరికిన విషమును త్రాగియును
మరికొందరు తాడును ఉరిగా తలకు వేసుకొనియును
ఇంకొందరు అగ్నిని రగిల్చి దానిలో దుముకుటయును
వానరులందరూ ఉపవాసములతొ ఉంది మరణించును

నేను తిరిగి వెళ్ళిన ఇక్ష్వాకు వంశము నశించును
వానరులు నశిమ్చి భయంకరమైన విషాదము సంభవించును
నేను ఎట్టి పరిస్తితులలో కిష్కిందకు వెళ్ళనే వెళ్ళను       
హనుమంతుడు వచ్చును, శుభవార్త తెచ్చును అని అందరు జీవించును

సీత కనిపించు వరకు నియమమును పాటించెదను
వృక్షములనందు నివసించి చేతిలో పడినదానిని గ్రహించేదను
దుంపలు,ఫలములు  తినుచు ఉదకముత్రాగి జీవించెదను
జలప్రాయ ప్రదేశము నందు వాన ప్రస్త జీవితము గడిపెదను

లేదా చితిని ఏర్పరుచుకొని ప్రజ్వలించుచున్న అగ్నిలో ప్రవేసిమ్చేదను
అన సన వ్రతమును అవలంభించి జంతువులకు అహార మగుదును
జలప్రవేశము చేయుట ఋషి సంమతమని భావింఛి మరణిమ్చేదను     
నేను సీత చూడక నా కీర్తి మాలిక శాశ్వితముగా భగ్నమై పోవును


సీతను చూడకుండగా నియతెంద్రుడునై తాపస వృత్తిని ఉండేదను 
జానకి కన బడక పోయినను తిన్నగా జలములో పడెదను
జీవిత నాశనమునకు పక్కు దోషములు కానవచ్చు చుండెను
జీవించి యున్న తప్పక ఎప్పటి కైనా సీతను చూడగలను

ద:ఖముతో హనుమంతుడు శోకమును దాత జాలక పోయెను
ధైర్యవంతుడైన హనుమంతుడు తక్షణ కర్తవ్యము ఏమిటని ఆలోచించెను
సీత కనిపించక పోయిన రావణునికి గుణపాటము చెప్పి వెల్లెదను
పశువుని పశుపతిని అర్పించినట్లు నేను రావణున్ని రాముడికి అర్పించెదను

చింతా క్రాంతుడై, ద్యానశొక కులస్వాంతుడగు కపివరుడు విచారించెను
రామ పత్నిని చూసె వరకు తిరిగి తిరిగి ఈ లంకను గాలించేదను
రాఘవున్ని తెచ్చిన సీత కానరాక వానరులను కోపాగ్నిచే దహించును
నేను ఇక్కడనే నియ తెంద్రియుడైన, నియతహారుడునై నివసించెదను


      

మహా వృక్ష సంపన్నమగు విశాలమైన ఆశోకవనమును వెదక వలెననుకొనేను
వసువులను, ఆశ్వనీ దేవతలను, దేవతలరాజైన ఇంద్రునకును,మరుత్తులకును
నమస్కరించి రాక్షసుల దు:ఖమును వృద్ధి పొందించుటకై వనం లోనికి పోయెను
రాక్షసులనుజయించి తపోధనునకు సిద్ధిని అందించినట్లు సీతరామునివద్దకు చేర్చేదను

చింత చేత దుర్బలములైన ఇంద్రియములను హనుమంతుడు వృద్ధి పొందించెను
హనుమంతుడు క్షణ కాలము ఆలోచించి అశోకవ్వనప్రవేశోద్యుక్తుడై  వచ్చెను 
రామ చంద్రునకు, సీతా దేవికి, లక్ష్మణునికి నమస్కారము చేసి బయలుదేరేను
అశోక వనమంతా  రాక్షసులతో నిండినదై వృక్షములతో వ్యాకులమై యుండెను

ఆశోకవనము సంస్కారములచేత సంస్కృతమై పుణ్యప్రదముగా ఉండియుండెను
ఉద్యాన వనము నందు  రక్షక భటులు వియమితు లై వృక్షములను రక్షించును
అక్కడ పూజ్యుడైన వాయు దేవుడు కుడా తీవ్రత్వము లేకుండా గాలి  వీచెను
రాముని కార్యము చేయుటకు రావణునికి కనబడకుండా శరీరము చిన్నది చేసెను

బుషిగణములు, దేవతలు నాకు ఇక్కడ కార్యసిద్ది కలుగ చేయమని ప్రార్ధించెను
బ్రహ్మదేవున్ని, దేవతల్ని, అగ్ని, దేవెందృడ్ని, వరుణ్ణి,  ప్రార్ధించి  వేడుకొనెను
చంద్ర సూర్యులను, అశ్వనీదేవతలను, రుద్రుడ్ని, కార్యసిద్ధిఇవ్వమని ప్రార్ధించెను
సకలభూతములను, సర్వేస్వరున్ని, ఇతరదేవతలను, కార్యసిద్ధికి సహకరించమనేను

ఎత్తైన నాసికము, తెల్లని దంతములు, తామర రేకుల వంటి నెత్రములను
చంద్ర బింబము వలేఉన్న రామపత్నిసీత ముఖమును ఎప్పుడుచూచెదను
నీచుడు, పాపాత్ముడు, భయమును కలిగించే వేషములు మార్చే వాడును
రావణుడు ఆబలఅయిన సీతను తెచ్చిన అమే నాకుఎప్పుడు కనిపించును

శ్రీ సుందర కాండ మునందు 13 వ సర్గము సమాప్తము