Wednesday, 22 April 2015

18. ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (18వ సర్గము

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                            శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ: 18 వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 32 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
పుష్పించిన వృక్షములతో నిండిన అశొకవనమును
విదేహ రాజకుమారి యొక్క స్పష్ట దర్శనమును 
రాక్షస స్త్రీలు నిద్రపోవుటకు ప్రయత్నిమ్చుటను
ఆలోచిస్తుండగానే రాత్రి చాలావరకు గడచిపోయెను 

రాత్రి యొక్క చివరిజామున షడంగవేద వేత్తలను
అనేక మహాయజ్ఞములు చేయు పండితులను 
మంత్రాలను చదివే బ్రహ్మ రాక్షషలవేద ఘోషను
హనుమంతుడు వృక్షముపై నుండి గమనిస్తుండెను 

మహాబాహువులు గల దశఖంటుడను
మంగలవాద్యములతోను ఇతరవాద్యములతోను
సుప్రభాతముతో రావణున్ని మేల్కొల్పెను 
జారిపోయిన వస్త్రముగలవాడైన రావణుడు నిద్రలేచెను 

అత్యుత్కటమైన మదముగల రావణునకు సీత స్మృతికి వచ్చెను      
సీతా విషయమునందు మన్మదుడు ప్రేరేపిమ్పగా కామముతో ఉండెను 
సీతను పదే పదే తలుస్తూ తనలో ఉన్నకామమును అనుచుకోలేక పోయెను 
కాలమునకు లొంగి పోయినవాడై సీతయందు లగ్నమైన మనస్సుతో ఉండెను

రావణుడు సమస్తమైన ఆభరణములను అలంకరించు కొనెను
సకలవిధములైన పుష్పమాలను ధరించి సోభాముతో ఉండెను
మదించిన పక్షులు విచిత్రముగా అరుచు చుండెను 
అశోకవనములో ఉన్న సీతను చూచుటకు బయలుదేరెను

మహేంద్రువెనుక దేవతాస్త్రీలు నడిచినట్లు రావణునివేనుక స్త్రీలు నడుచు చుండెను 
కొందరు స్త్రీలు బంగారు దీపములను, వింజామరలను, విసిన కర్రలను 
మరికొందరు బంగారు పాత్రలలో నీల్లు తీసుకొని నడుచు చుండెను
మరియొక స్త్రీ శ్వేతచ్చత్రము పట్టుకొని రావణుని వెనుకనే వెళ్ళెను

మెరుపు తీగలు మేఘమును అనుసరించినట్లు రావణుని భార్యలు అను సరించెను 
రానుని భార్యలు భర్త గౌరవము చెడకుండా ప్రక్కగా నడుచు చూ ఉండెను 
దేహములపై ఉన్న హారములు అటు ఇటు కదిలి జారిపోయిన నడుస్తూ   ఉండెను 
రావణుని ఉత్తమ స్త్రీలు నిద్రమత్తుతో నడుచుట హనుమంతుడు చూచెను 

భార్యలు ముఖములు చెమట పట్టి  కురులు విరబోసి కొని నడుచు చుండెను 
కొందరు మద్యపాన మత్తులో, నిద్రచేత తూలుతూ నదుస్తూ అనుకరించెను 
స్త్రీల ధరించిన పుష్పములు నలిగిపొఐ కెశములలొ చిక్కుకొని యుండెను 
రావణుడు బంగారుముఖద్వారములున్న వీధులను చూచుచు వనంలోకి  ప్రవేశించెను 

మహాబల సంపంనుడగు మంద బుద్ధియును
కామ పరాధీనుడును నగు ఆ కామినీపతియును
విద్యుల్లతలవలె ఉన్న భార్యలతో నడిచెను 
సీతపై మనస్సుతో మెల్ల మెల్లగా నడుచుచుండెను 

ఊహింప నంత బల,పౌరుషాలు కలవాడును
సుఘందితైలములచే తడుపబడుచున్న కాగడాలను 
కాంచనీ ధ్వనులతో స్త్రీలు రావణుడితో నడిచెను
అట్టి వారిని వాయుపుత్రుడు చూస్తూ ఉండెను   

 రాక్షస రాజు కామ దర్ప మద యుక్తుడు గాను 
కుటిలమైన, ఎర్రనైన  చూపులు గల వాడును 
దనూరహితుడగు కామదేవుని బోలినవాడును
తెల్లని నురుగు వంటి వస్త్రము ధరించిన రావణున్ని చూసెను 

హనుమంతుడు ఆకులతో ఉన్న కొమ్మ మీద అణిగి మణిగి యుండెను 
రావణుడి వస్త్రమును విలాసముగా లాగుకోనుచు నడుచు చుండెను 
దగ్గరగా వస్తున్న మహారాజును రావణుడిగా మారుతి గుర్తించెను
రూప యవ్వన సంపన్నలగు స్త్రీలు  రావణుడుతో నడుచుచూ ఉండెను 

హనుమంతుడు రావణునియోక్క తేజముచే తిరస్క్రుతుడై యుండెను
శంఖువువలె నిక్కపొడుచు కోనిన చేవులగల వాడైన రావణుడును 
విశ్రవసుని పుత్రుడగు మహాబల సంపంనుడగు రాక్షసాదిపతియును 
విచిత్ర ఆభరణములు ధరించిన స్త్రీలతొ ఉన్న రావణున్ని చూసెను 

ఉత్తమస్త్రీ పరివేష్టితుడైనా తారాపరివృతుడైన చంద్రుని బోలియున్న వాడును
రావణుడు మృగ పక్షి రావ నినాదితమగు ఆ ప్రమదా వనమును ప్రవేశించెను
 ఉత్తమ గృహం లో నిద్రించి నప్పుడు చూసిన రావణుడే ఇతడని గ్రహించెను 
హనుమంతుడు చెట్టు కొమ్మపై ఉండి  కొంచము క్రిందకు దిగి చూస్తూ ఉండెను

నల్లని కేశ పాశములు గల సీతయును 
సుందరమగు కతుభాగాముకల సీతయును 
నిరంతర మైన స్తనములు గల సీతను
నల్లని నేత్రములుగల సీతను రావణుడు సమీపించెను

సుందర కాన్దమునన్దు 18వ సర్గ సంమాప్తము