Tuesday, 7 April 2015

ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (12వ సర్గము )

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                                  శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:
ప్రాంజలి - సుందరాకాండ తెలుగు వచస్సు (12వ సర్గము )

అంత: పురమంతా అంగుళం కూడా వదలకుండా వెతికేను
రావణుని భార్యలందరినీ పరిసీలించి మరీ చూసేను 
నేను చేసిన శ్రమ అంతా నిష్పరోయోజన మయ్యేను
సీత ఉన్న ప్రాంతము ఎక్కడ తెలుసుకోలేక పోయెను

హనుమంతుడు లతాగృహములను, చిత్రగ్రుహములను వెతికేను
ఏంతో అందమైన, పతివ్రతా ఐన, సీత  కాన రాకుండేను
రఘునందనుని భార్య సిత కనబడకపోవుటవల్లెఈవిధముగాతల  పోసేను   
ఎంత వెతికినను కానరాకపోతే సీత మరణించి ఉండవచ్చునని అను కొనెను 

సీల రక్షణతో ఉన్న సీత, లొంగక పొతే రాక్షస రాజు చంపి యుండ వచ్చును
విక్రుతాకర  కారాముగల రాక్షసులు వేదినకు తట్టుకోలేక మరణించ వచ్చును 
రావణుని భార్యల వత్తిడులను తట్టుకోలేక, అధారములేక మరణించ వచ్చును
పుణ్యమైనా ధర్మ మార్గమున ఎక్కడైనా గుప్త ప్రదేశములో ఉండి యుండ వచ్చును                  

సీత జాడ తెలియకుండా నేను సుగ్రీవునివద్దకు వెళ్ళనే వెళ్ళను 
సుగ్రీవుడు ఆజ్ఞను పాటించని వారిని తీవ్రముగా దండిన్చును 
సుగ్రీవునకు సీత కాన రాలేదు అన్న నన్ను శిక్షిమ్చును 
వానారులందరికి సీత కనబడలేదని చెప్పిన లాములేకుండును 

ఉత్తరతీరమునన్దు ఉన్న వానరులకు నేను ఏమి చెప్పవలెను 
వానరుల అడిగే ప్రశ్నలకు ఏమి సమాధానము ఇవ్వ వలెను
లంకలో ఎమిచెసితివి, ఏమి చూసితివి, అన్న ఏమి చెప్పవలెను
నేను అక్కడకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ప్రాయోప వేశము చేసెదను 

వృద్దుడగు జాంబవంతుడు అడిగిన ఏమి చెప్పవలెను 
అంగదునకు, వానరులందరికి ఏమి చెప్పి నమ్మిమ్చగలను
నేను (అనిర్వేదము)దిగులు చెందక  పట్టుదలతో మరల వెతికేదను 
అనిర్వేదము మానవులకు సర్వకార్యములందు ప్రవర్తిమ్పచేయు చుండెను

అనిర్వేదము మానవులకు తలపెట్టిన పని సఫలమగునట్లు చేయును 
అందుకే ఇంకా నేను వేతకని ప్రాంతములన్ని వెతికెదను
పానశాలలు, పుస్పగ్రుహములు, క్రీడాగ్రుహములను వేదికేదను
ఉద్యాన వీధులను, వెతుకుచూ మరల అన్వేషణ ప్రారంభిమ్చేను

భూమి లోపల గృహములను, భూమి పైన ఉన్న గృహములను 
ఇంటిపైకి ఎక్కియును, క్రిందకు దూకియును, వెతక సాగెను 
ఒకచోట నిలబడి, మరల కదిలి, నడుస్తూ, పరిగెడుతూవెల్లసాగెను
హనుమంతుడు అక్కడ ఉన్న ప్రదేశ మంతయు వెతికేను 

ప్రాకారములు ఉన్న వీధులలో తలుపులు తెరచి వెతికేను 
కొన్ని గృహముల తలుపులు త్రొయుచూ వెతికేను
దిగుడుబవులను, సరస్సులను వెతికేను 
హనుమంతుడు వెదకని ప్రదేశము లేకుండా వెదికేను

వికృతాకార రాక్షస స్త్రీలను చూసెను
సౌందర్యములో సాటిలేని స్త్రీలను చూసెను 
అందమైన పిరుదులు కలిగినవారిని చూసెను
హనుమంతునకు ఎంత వెతికినను  సీత కానరాకుండెను 

రాక్షస రాజు బలాత్కారముగా తెచ్చిన నాగ కన్యలను చూసెను 
సీత గురించు ఆలోచిస్తూ హనుమంతుడు నిరుస్చాహ పడెను
తాను చేసిన సముద్ర లంఘనము వ్యర్ధమైనదని భావించెను
దు:ఖముచేత ఏమిచేయవలెనో అని ఆలోచనలో ఉండి పోయెను


     శ్రీ  సుందరా కాండ మునందు  12వ సర్గము సమాప్తము