Monday, 20 April 2015

17. ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (17వ సర్గము

ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం శ్రీరాం
                                             శ్రీ మాత్రే నమ:
                            శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ: 17 వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 32 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
హంస స్వచ్చమైన నీల వర్ణముగల జలములో విహరిన్చుటకు వచ్చెను 
అట్లే ఉదయ సమయము నుండి చంద్రుడు నిర్మలమైన ఆకాశములోకి ప్రవేశించెను 
చంద్రుని యొక్క సీతల కిరణములు వాయు పుత్రుడగు మారుతిని  సేవించెను 
నిర్మలమైన కాంతిని సీతాదేవికి సహాయము చేవలెనని చంద్రుడు అనుకోను చుండెను 
పూర్ణ చంద్రుని మోము గలదియును, శోకభారముచె కృంగు  చున్నదియును 
అగు సీతను హనుమంతుడు నీటిలొ బరువుతో నిండిన నావ వలే ఉండెను
స్క్షీతాదెవిచూడ నెంచి ప్రక్కన ఉన్న భయంకరమైన రాక్షస స్త్రీలను చూసేను 
సీత యొద్ద కూర్చున్న రాక్షస స్త్రీలను హనుమంతుడు భీకరరూపాలను చూసెను
సీతాదెవి ప్రక్కన రాక్షస వనితలను వర్ణించెను 
ఘోర రూపములొ ఒక కన్ను, ఒక చెవి కలిగిన స్త్రీలు ఉండెను
పెద్ద చెవులు కలిగి, అసలుచెవులు లేకుండా ఉన్న స్త్రీలు ఉండెను
శంఖమును బోలిన అనగా నిక్కపోడుచుకున్న చెవులుండెను 
తలవరకూ వ్యాపించిన ముక్కుగలభయంకరమైన స్త్రీలు ఉండెను
అతి ప్రవృద్దమైన ఊర్ద్వ శరీరము కలదియును 
సన్నగా పొడవుగా  కంఠం కలవారును 
శరీరరమంతా దట్టమైన రోమాలు కలవారును
దీర్ఘమైన కర్ణములు, లలాటములుకలవారును

దీర్ఘమైన ఉదర పయోధరములు కలవారును
వ్రేలాడు పెదవులు, గడ్డమునకంటు  పెదవుల కలవారును 
పోట్టి వారును, మిక్కిలి పొడవైన వారును 
మరుగుజ్జుగా, వికటముగా ఉన్నవారును

వంకరముఖముతొ భయంకరముగా ఉన్నవారును 
పసుపుపచ్చ నేత్రములతొ భయపెట్టే వారును
 బాగా నల్లగా, అతి లావుగా ఉన్నవారును 
కలహాప్రియులు, కోపస్వభవముకలవారును 

పందులు లేళ్ళు, మోఖములవలె కొందరుండెను 
పులులు, దున్నపోతు, మోఖములవలె కొందరుండెను      
ఏనుగులు, ఒంటెలు మోఖములవలె కొందరుండెను 
గుర్రము మొఖము పాదాలు,  కలిగి ఉండెను


కొందరి తలలు గుండె లోనికి చొచ్చుకొని ఉండెను
గాడిద చెవుల వాల్లు, గుర్రపు చేవులవాల్లు ఉండెను
కోతిచేవులవాళ్ళు, ముక్కులు లేనివాళ్ళు ఉండెను
               ఏనుగు పాదములు, గోపాదములున్నవారుండెను

పాదములందు రోమములు దట్టముగా ఉన్నవారును
పెద్ద పెద్ద తలలు, పెద్ద పెద్ద స్తనములు ఉన్నవారును 
ఏనుగు తొండము వంటి ముక్కులు గలవారును 
నాలికచాపి భయంకరముగా నృత్యము చేయువారును 

నల్లని ఇనుముతో చేసిన సూలములను ధరించిన వారును 
సమ్మెట, ఇనప గదలను ధరించిన వారును
ఎత్తుపల్లు మూతి వంకరగా ఉన్నవారును 
వ్రేలాడు పొట్ట, పెద్ద పెద్ద కేశములు కలవారును 

భయంకరమైన పోగావంటి జుట్టు కలవారును 
రక్త మాంసములతొ నిండిన శరీరము కలవారును
నిరంతరము మద్య పానముచేయుచున్నవారును  
చూసెవారికి గగుర్పాటు కల్గించే స్త్రీలను మారుతి చూసెను

 సీతా దేవి వర్ణన 
కాంతి తరిగి నదియును, శోకసంతప్తయును 
 మురికిగా ఉన్న కేశములు కలిగినదియును
ఆకాశమునుండి భూమిపైరాలిన తారను బోలినదియును
ఉత్తమైన భూషణములు పెట్టుకొననిదియును

చారిత్రమున పేరు  గాంచినదియును 
పతిదర్శమునకు నొచుకొననిదియును 
భర్త్రువాత్చాల్య భూషితయును
 రాక్షస రాజుగు రావణునికి బందీయును

భందువులకు దూరముగా  ఉన్నదియును
సింహమునకు చిక్కిన ఆడేనుగును బోలినదియును
వర్షాకాలము గడచినా నవృతమైన చంద్రరేఖను బోలినదియును
రాక్షస వశములొ చిక్కి కర్మకు భద్దురాలై యుండెను

అశొకవాటికలొ ఉండి  కూడా  మునకలు వేయు చుండెను
సీత పంకములో ఉన్న పద్మనాళమువలే మలినమై యుండెను
అంగులీ స్పర్స లేని వీణలా మూగబొయి సీత అక్కడ ఉండెను 
 పుష్ప హీనమై  ఉన్నలతవలె ఉన్న సీతను హనుమంతుడు దర్శించెను

సీతాదేవి నలిగి, మాసిపోయిన వస్త్రమును చుట్ట బెట్టుకొని  ఉండెను
లేడిపిల్ల కళ్ళ వంటి కళ్ళుగల సీతాదేవి మొఖము ధీనముగా ఉండెను 
భార్త పరాక్రముబలము తెలుసుకొన్న సీత అధైర్య పడ కుండెను
ఆమె పాతివ్రత్యమే  రక్షించు చుండెను అట్టి సీతను మారుతి చూసెను 

అశోక వృక్షమునందు నాల్గు వైపులా భయంకరమైన రాక్షసులు ఉండెను
సీతాదేవి దు:ఖసాగరము ఉన్న ఓడలిపై మాలిన్యము పేరుకొని యుండెను 

రాజపుత్రికయును,  అనిందితయును, దశరధమహారాజు కోడలియును
అగు సీతాదెవిని లక్ష్మీ సంపంనుడగు హనుమంతుడు  చూసేను 

 భయపడిన ఆడలేడి పిల్ల చూసినట్లు కళ్ళను అటు ఇటు తిప్పుచుండెను 
సీత  వెడి నిట్టుర్పులకు చిగురించిన వృక్షములు కాల్చివేయు చున్నట్లుండెను 
అమె శొకముల ప్రొగువలె పైకి లేచిన ద:ఖ తరంగములవలె ఉండెను
అట్టి సీతను హనుమంతుడు చూసి అపారమైన  ఆనందముపొందెను

రాక్షస స్త్రీల భాదను తట్టుకొని ఓర్పు వహించినసీత భూదేవి వలే ఉండెను   
సీత ఆహారము తీసుకొక బోయిన అవ యవములలో ఎట్టిమార్పు లేకుండెను
శ్రీ రామచంద్రుని తలుస్తూ మత్తుని కలిగించు నెత్రములుగల  సీత విలపిస్తూ ఉండెను 
అట్టి సీతను హనుమంతుడు చూసి రామచంద్రునకు లక్ష్మనునికి  నమస్కారము చేసెను

శ్రీ సుందర కాండ నందు 17వ సర్గ సమాప్తము