Tuesday, 14 April 2015

ప్రాంజలి - సుందరకాండ తెలుగు వచస్సు (14వ సర్గము )ఓం శ్రీ రామ్   ఓం శ్రీ రామ్        ఓం శ్రీ రామ్
శ్రీ మాత్రేనమ:
శ్రీ సీతారామచంద్రా బ్యానమ:
14 వ అధ్యాయము ( 50 శ్లోకముల తెలుగు వచస్సు )

ఒక ముహూర్త కాలము వరకు ఆలోచించి మనస్సుతో సీతను సమీపించెను
శారీరకముగా రావణ భవణము నుంచి అశోక వనికా ప్రాకారముపై దూకెను
ప్రాకారము పై ఉండి ఉప్పొంగిన శరీరము కలవాడై సంతోషము చెందెను
వసంతాదియందు  పుష్పితమైన అగ్రభాగాముగల వృక్షములను చూసెను 

 
అక్కడ మద్ది చెట్లను, అశోకవృక్షములను, చక్కగా పుస్పించిన సంపెంగ వృక్షములను
విరిగి చెట్లను, నాగా కేసర వృక్షములను, మామిడి చెట్లను కపిముఖ వృక్షములను
ఇంకను  లతా శత సమన్వితమును, మామిడి తొపుల తో ఉన్న వృక్ష వాటికను
అల్లెత్రాటి నుండి విడిచిన బాణమువలె  చెట్లను దాటుతూ ముందుకు పోయెను   వసంత ప్రారంభ సమయాన వివిద వర్ణములు గల పుష్పములను 
పక్షులు, మృగములు, విహరించుటచే, విచిత్రముగాను 
పక్షుల గుంపులు ఉదయించు చున్న సూర్యుడు వలెను
అట్టి అశోకవనమును హనుమంతుడు ప్రవేశించెను

పుష్ప ఫలములు గల నానా విధ వృక్షములను నిండినదియును
ముత్తెములు,కోయిలలు, బ్రమరములు నిత్యము ఉన్న ప్రదేశమును  
మృగపక్షి సమాకులమును, మదించిన నెమళ్ళ నిత్యనినాదితమును 
పక్షి సంఘములతో కూడుకొన్న అశోకవనమును హనుమంతుడు చూసెను

అశోక వాటిక యందు అనిందితమైన అంగములు కలదియును 
బహు సుందరములగు నితంబములు కలదియును 
సుఖముగా నిద్రిస్తున్న పక్షి సంఘములను లేవగోట్టేను 
ఎగురుచున్న విహంగములవల్ల చెట్లపైన పూలు వర్షముగా కురిసెను 

పుష్పములచే నాచ్చాదితుడైన మారుతి పుష్పమయమైన కొండవలె ఉండెను
సర్వభూతములు హనుమంతుని చూసి వసంతుడను కొనెను
పుష్పములచే అలంకృతయగు ప్రియదవలె ప్రకాశించు చుడెను
హనుమంతుని పాదస్పర్సకు వృక్షములపైన పూలు రాలిపడెను 

వృక్షములన్నియు పందెములో ఓడిన జూదగాండ్లవలె ఉండెను
చెట్లపైన ఉన్న పత్రాలు, పుష్పాలు, ఫలాలు వెంటనే రాల్చెను 
వృక్షములన్నియు గాలికి ఎగిరి, విరిగి చెల్లా చెదరగా పడి ఉండెను
వృక్షములు హనుమంతుని హస్తములచేత, పాదములచేత నలిగి ఉండెను 

ఆ ప్రాత్నమంతా విడిపోయిన కెశముల వెలెను
దంతములు గల అధిరోష్టముగలదియును 
నఖ దంత క్షతములు గల స్త్రీ వలెను 
విరిగిపోయిన వృక్షములు అక్కడ ఉండెను 

వాయువు విధ్యపర్వతముపై మేఘములను చెదర కొట్టబడెను        
హనుమంతుడు  మనోహరమైన మణి భూములను చూచెను
 హనుమంతుడు బలముచే తీగలను, పొదలను చేదిమ్చెను 
వాన రాధిపతి ప్రాకాశించుచున్న కాంచన భూములు చూసెను

గుండ్రనివి, చతురస్త్రములు గల దిగుడు బావులను చూసెను 
ముత్తెములు పగడములు తో ఉన్న యిసుకతొ నిర్మించబడి యుండెనుతల ప్రదేశములో చిత్ర  విచిత్రమైన కాంచన వృక్షములు ఉండెను
పద్మములు, కలువలు గుంపులు గుంపులుగా వికసించి ఉండెను

చక్రవాకపక్షులు, నీటి కొళ్ళు,హంసలు,సారస పక్షులు కూతలు వినబడుచుండెను
దిగుడు బావుల తీరముల యందు కల్ప వృక్షకుసుమాలతో కప్పి యుండెను
గంనేరుచేట్లతోను, గుల్మములతోను నిండిన వనములతో నావృతమై  ఉండెను 
మేఘము వంటి ఎత్తైన పర్వతములను హనుమంతుడు అక్కడ చూసెను  

పర్వతముల మద్య అక్కడక్కడ నివాస యోగ్యమైన గుహలు ఉండెను 
పక్షిసంఘములతోను, పద్మలతలతోను ఉన్న సరోవారములు ఉండెను 
బహుపత్రములతొను, అన్నివైపుల వృత్తముగా శింశుపా వృక్షములు ఉండెను 
పెక్కుభూభాగములు, కొండవాగులు అగ్నివలె వెలుగుతూ సువర్ణమై   ఉండెను 

శింశుపా వృక్షము చుట్టూ అనేక బంగారు వృక్షములు  ఉండెను
ఆ  వృక్షములు గాలికి కదిలి చిరిగంటల వలే మ్రోగు చుండెను
ఇంకా అక్కడ చంపక వృక్షములు, చందన వృక్షములు ఉండెను
దట్టముగా ఉన్న శింశుపా వృక్షము నెక్కి ఆలోచించు చుండెను


పక్షి సమూహములతొ సేవింప బడుచున్న పద్మ సరస్సు రమ్యముగా ఉండెను 
రాముని పట్టపు రాణి యగు సీత తప్పక  ఈ పద్మ సరస్సు వద్దకు వచ్చును 
మనోహరురాలు, పతివ్రత ఐన సీతకు  ఈ వనము సంచరించ తగి యండెను
దుఖితురాలైన సీత అటు ఇటు తిరిగుచూ ఈవనముమునకు తప్పక రాగలుగును 

రాముని గూర్చిన ఆలోచనలచే కృశించి పోయినదియును 
చిన్న లేడి కళ్ళు వంటి కళ్ళు గల సూత రాముని పూజ్యురాలును 
ఈ ఉద్యాన పరిచయంతో సీత దేవి భాదతో తప్పక రాగలుగును
సుందర నేత్రములు గల సీత భర్త గూర్చి భాదపడి యుండ వచ్చును

సర్వదా ప్రేమ  శక్తులు ఉన్న రాముని ప్రియురాలును  
మంచి శరీరముకలిగి యౌవన మద్యస్తు రాలును 
సంద్యాకాలమున సంద్యానిమిత్తము ఇక్కడకు రాగలగును
పవిత్ర జలముగల ఈ ప్రాంతము సీతవచ్చిన నేనుచూడ గలుగుతాను


పర్వతము మీదనుండి జాలు వారుతున్న నదియును
నది మగనిమీద అలిగి వానిని విడిచివచ్చే భామవలె ఉండెను 
నీటిలోపడిన కొమ్మలు భర్తవదిలి వచ్చుట ఉత్తముము కాదని హెచ్చరించెను
భందువుల మాటవిని భార్య భర్తను చేరినట్లు నది కదలివైపు పైకి ఎగపాకేను 

రాముని ప్రేమ పాత్రులైన సీత ఇక్కడ తప్పక ఉండ వచ్చును 
చంద్రబింబము వంటి మోఘముగల జానకి ఇక్కడకు రా వచ్చును 
పలువిధములైన ఆలోచనలతో నాలుగు దిక్కులు వెతికెను
హనుమంతుడు కొమ్మలమద్య ఉండి అంతా పరిశీలిస్తు చూచు చుండెను 

శ్రీ సున్దరకాన్దములొ 14 వ సర్గ సమాప్తము