Wednesday, 22 July 2015

ప్రాంజలి - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (39వ సర్గ)


ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం రాం
          శ్రీ మాత్రే నమ:
      శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:

 38వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 54 శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("చూడామణిని తీసుకొని తిరుగు ప్రయాణము చేయుటకు సిద్దమగు చున్న హనుమంతునితో సీత శ్రీ రామాదులను ప్రోత్సహించవలెనని చెప్పుచూ, వారందరూ సముద్రమును ఎట్లు లంఘిన్చగలరో అను సంశయమును వ్యక్తము చేయగా హనుమంతుడు వానరుల పరాక్రమమును వర్ణించి చెప్పి ఆమెను ఊరడించుట    

సీతాదేవి ఆ చూడామణి  ఇచ్చి హనుమంతునితో ఈ విదంగా పల్కెను 
నా ఈ అభిజ్ఞాణమును శ్రీ రామచంద్రుడు చక్కగా నెరుగును
ఈ మణిని చూచిన రాముడు నాతల్లిని, నన్ను, దశరధమహరాజును 
ముగ్గురిని ఒక్కసారిగా గుర్తుకు తెచ్చుకొని స్మరించ గలుగును 


ఓ కపిశ్రేష్ట విశేషోత్సాహముచే ప్రేరితుడవైన నీవు ఈకార్యమును
ప్రేరేపించుటలో ముందుచేయవలసిన పనిని గూర్చి ఆలోచిన్చవలెను 
ఓ హరిసత్తమా ఈ కార్యమును నిర్వహించుటలో నీవే సమర్దుడవును
ఏమి చేసినా ఈ దుఃఖము పోవునో నీవు అట్లే అలోచించి చేయవలెనుఓ హనమంతుడా నీవు గట్టి ప్ప్రయత్నమును చేచేసి నా దు:ఖమును పోగొట్టు విషయమునను
వివరించుము రామునకు అనగా అట్లే అని ప్రతిజ్ఞచేసి ఆ సీతకు చేసే  శిరస్సుతో  ప్రణామమును
వెనుతిరుగు సమయమున సీత బాష్పగద్గదమైన స్వరముతో హనుమంతునితో ఇట్లు  పల్కెను
ఓ పవన పుత్రా రామలక్ష్మణులకు నాక్షేమమును తెలిపి వారిని కుశల మడిగినట్లు చెప్పవలెను


ఓ కపిశ్రేష్టా అమాత్యసహితముగా సుగ్రీవునకును
ఇతర  బల్లూక వానర మహా వీరు లందరకును
ధర్మమూ తప్పక కుశలవార్తలు చెప్ప వలెను
శ్రీరాముడు నన్ను ఎట్లు ఉద్దరిమ్పగలడో  అట్లే నీవు చెప్పవలెను


ఓ హనుమా కీర్తిమన్తుడగు శ్రీ రాముడు నేను
జీవించి యుండగా  ఇక్కడకు వచ్చినన్ను సంభావనను 
చేయునట్లు నీవు శ్రీ రామచంద్రునకు తెలియ పరుచవలెను
ఇంట మాత్రము వాక్సహయము చేసి పుణ్యము కట్టుకొనవలెను


ఉస్చాహ యుక్తు డైన శ్రీ రామచంద్రునికి ణా పలుకులను
విని నన్ను పొందుటకు నిత్యము పౌరుషము వృద్ధి పొందును 
వీరుడైన రాఘవుడు ప్రేమతో ణా సందేశముల వచనములను
నీ వలన విని తప్పక పరాక్ర మించుటకు సంకల్పించగలుగును


సీత యొక్క వాక్కులు విని మారుతి శిరస్సున అంజలి ఘటించి ఇట్లు బదులు పల్కేను
ఓ దేవీ వెంటనే శ్రీ రామచంద్రుడు భల్లూక వానర వీరులను వెంట నిడుకొని రాగలుగును
యుద్ధమున శత్రువులన్దరిని జయించి నీశోకము పోగొట్టి అయోధ్యకు తీసుకొని వెల్ల గలుగును
రాముని భాణములు ప్రయోగించు చుండగా ఎదుట యుద్ధము చేయువారు కనబడకుండును
ఓ సీతా యుద్దరంగాములో సూర్యున్నయినను ఇంద్రున్నయినను
          సూర్యకుమారుడైన యముడినైనను ఎదిరించగల సమర్దుడును 

సాగర పర్యంతము వ్యాపించియున్న ఈ భూమిని సాదిమ్పగలవాడును
ఓ సీతా రాముడు నీ కొరకు యుద్దమున తప్పక జయము కల్గును 


హనుమంతుని యోక్క సత్యమును సుందరమును నగు భాషితమును
విని జానకి అతనివచనమును మిక్కిలి గౌరవిన్చుచు అతనితో ఇట్లనెను
ప్రయానోద్యుడైన హనుమంతుని మాటి మాటికి జూచుచు తన భర్తను
గూర్చి ప్రేమ పూరితమైన స్నెహపూర్వకముగా మారుతితో పలుకులు పలికెను


శత్రునాశకుడైన ఓ మహవీర ఉచితమని తలచినను 
ఎక్కడో ఒక గుప్తప్రదేశమున ఉండి విశ్రాంతి తీసుకొని వెళ్ళవలెను
రేపు వెల్లువుదువు గాక వానరా, నీ సమీపమున నేనున్నాను 
మందభాగ్యనైన నాకు ఈ మహోత్తరమైన శోకము ముహూర్తకాలమైన లేకుండును 


ఓ కపివర నీవు కనుపింపక పోవుట వలన నాకు శోకము పెరుగును
మరియొక దుఃఖముతో భాదపడు నన్ను ఇంకను శోకము తపింప చేయును
ఓ వానర నీకు సహాయకులుగా కపిభల్లూకములు కడలిదాటి ఎట్లు రాగాలగును ?
సందేహముగా ఉన్నది రామలక్ష్మణులు కడలి దాటి ఎట్లు రాగాలుగును


 గరుత్మంతుడు నీవు వాయుదేవుడు ఈ ముగ్గురుమాత్రమే కడలిని దాట గలుగును?
ఓ వీరుడా కార్యసాదనలో నిపునుడవగు చెప్పుము అందరూ కడలిని ఎట్లు దాట గలుగును?
ఇట్టిస్తితిలో నీవేమి ఉపాయము ఆలో చించితివి కార్యము ఎట్లు సాధించ గలవో చెప్పవలెను?
శత్రువీరులను నశిమ్పచెయు ఓ వీరా నీ ఉద్దేస్యము వివరముగా తెలుపవలెను


ఓ శత్రు సంహారకా నీ వోక్కడివే ఈ కార్యమును సాదింపగల
 సామర్దుడవును
కాని దీని వలన ఫలము యశస్సు నీకే  పూర్తిగా లభిమ్పగలుగును
శ్రీ రాముడు యుద్దములో రావణుని సకలసేనలను ఓడించిన తర్వాతను 
 నన్ను తీసుకొని తన పట్టణమునకు వెళ్ళినచో  శ్రీ రామునికి తగి యుండును 


శత్రుసేనలను సంహరించి రాముడు లంకను భాణములతోను
 నింపి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళినచో అది ఆయనకు దగినదైయుండును 
కావున నీవు మహాత్ముడును, యుద్దశూరుడును అగు రాముని 
పరాక్రమమును 
రాక్షసులపై యుద్ధం చూసే విధముగా నీప్రయత్నమ్ చేయవలెను 


ఓ దేవి వానర భల్లూక సేనలకు బ్రభువును, సత్య సంపన్నుడును
కపివరుడగు సుగ్రీవుడు నిన్ను ఉద్దరించుటకు కృతనిశ్చుడై యుండెను
ఓ వైదేహి రాక్షస వధకొరకు అతడు అర్బుదముగల వానర సైనికులను
తీసుకొని ఇక్కడకు రాగలుగును పెక్కు కపులు అతని ఆజ్ఞను పాలించు చుండెను 


మహావిక్రమ సమన్నులను, సత్య సంపన్నులను, మహా బలసాలురను
మనస్సంకల్ప వేగముతో సమానమైన వేగముగా యుద్దాలు చేయను 
మహోత్సాహ సంపన్నులైన వారు ఆకాశమార్గమున సంచారులను
పైకి గని, క్రిందకు గాని, అడ్డముగా గాని గమనము చేసే కపులుండెను 


ఓ సీతా వారిలో నాకంటే గొప్పవారు నాతొ సమానులైనవరును 
సుగ్రీవుని వద్ద నా కన్నా తక్కువ వారెవ్వరూ లేరును 
ఓ సీతాదేవి నాకన్నా బలవంతులైన వారి మాట నేను ఎట్లా చెప్పగలను 
శ్రేష్టులను వార్తాహరులుగా పంపరు కదా? పంపుదురు కేవలము సామాన్యులను 


ఓ దేవి నీవు పరితాపము చెందకము విడిచి పెట్టుము దుఖమును
  వానర సేన నాయకు లందరూ ఒక్క దుముకులో లంకకు చేర గలుగును
ఉదఇంచిన సూర్య చంద్రుల వాలే రామలక్ష్మణులు ఇక్కడకు రాగాలుగును 
గోపబాలముగల రామలక్షమనులు నా భుజముపై నెక్కి ఇక్కడకు రాగాలుగును


వానరులు, భల్లూకాలు, రామలక్ష్మణులు  యుద్దములోను
వారి ప్రతాపము చూపి లంకా నగరమును నాశనము చేయును 
రాఘవుడు రావణున్ని చంపి నిన్ను తీసుకొని తిరిగి వెల్లగలుగును
నీవు ఊరడిల్లుము, నీకు క్షేమమగు గాక కాలమునకు వేచి యుండవలెను 


రాక్షసరాజు పుత్రులతోను, అమాత్యులతోను, భందువులతోను
చంపినా పిదప రోహినిని చంద్రుడు కలసినట్లు నీవు కలవగాలవు రామునితోను 
నీవు సంతోషముగా ఉండుము సీఘ్రముగా అంతము చూదగలవు శోకమును 
అచిరకాలములో సంతోష వార్తలను నీవు తప్పక వినగలవును


ఈవిధముగా పవననందనుడు వైదేహిని ఓదార్చెను 
తిరుగువేల్లుటకు నిశ్చఇంచి సీతతొ మరలా ఇట్లు పలికెను
శత్రుసంహారకులైన రాముడు లక్ష్మణుడు ధనస్సులను ధరించియును  
లంకానగరము వద్దకువచ్చుట వారిని సీఘ్రముగ చూడ గలవును 


నఖములు కోరలు ఆయుధములు కలవారును
వీరులు సింహ శార్దూలమువలె విక్రమ సంపన్నులును
పర్వతములను మేఘములను చీల్చిన వారును 
గజేంద్ర తుల్యులను అగు వానరులు కలసి రాగలుగును


పెక్కు ఆయుధములు ధరించి గర్జించు కపిముఖ్యులను
లంకలో మలయా పర్వతముల శిఖరముపై చూడగలవును
శ్రీరాముడు ఘోరమైన కామ భాణములతో పీడితుడుగాను
సింహ పీడిత మైన గజము వలే శాంతిని కోల్పోయి యుండెను


ఓ దేవి శోకింపకము నీకు శోకము వలన భయము ఏర్పడును 
శచీదేవి ఇంద్రుని కలసినట్లుగా నీవు కుడా నీ భర్తను కలుసుకొన గలుగును 
ఎవ్వరూ లేరు రామునికంటే గోప్పవారును,సౌమిత్రునితో సమానమగు వారును 
నీ కేమి భయ్యము? అగ్నివయువులతో సమానులైన సోదరులు  ఇక్కడకు వచ్చును


ఓ ఆర్యురాలా రాక్షసుల మద్య చిరకాలము ఇక్కడ ఉండవును 
నేనుకలియుతడవుగానే నీభర్త ఇక్కడకు రాగాలుగును 
ఆమత్రము ఆలస్యమును మీరు ఒపికతో సహిమ్చవలెను
అని ప్రణామాలు అర్పిస్తూ హనుమంతుడు సీతతొ పలికెను

శ్రీ సుందర కాండ నందు 39 వ సర్గ సమాప్తము