Sunday, 26 July 2015

ప్రాంజలి - సుందర కాండ తెలుగు వచస్సు (42వ సర్గ)


ఓం శ్రీ  రాం              ఓం శ్రీ  రాం                 ఓం రాం
          శ్రీ మాత్రే నమ:
      శ్రీ  రామ చంద్రపరబ్రహ్మనే నమ:


 42వ సర్గ (వాల్మికి రామాయణములోని 44శ్లోకాల  తెలుగు వచస్సు)
("ఎవరోఉద్యానమును ధ్వంసము చేసినట్లు రాక్షస స్త్రీలు తెలుపగా విని రావణుడు కింకరులను పంపగా హనుమంతుడువాళ్ళను సంహరించుట)


హనుమంతుడు అశోకవనములోని వృక్షములను విరుచునప్పుడు పెద్దగా  శబ్ధము  చేసెను
వనమునండలి మృగములు ప్పక్షులు పెద్దగా నాదములు చేయుచు ప్రాణాలు రక్షిమ్చుకొనెను
ఆ తరువాత వికృతమైన ముఖములు గల రాక్షస వనితలు నిద్రాభంగము కలిగి భయపడెను 
ఆ రక్షకులకు  అప్పడు భయంకరమైన అపశకునములు లంకలో కన్పింప సాగెను


వనమును భగ్నచేస్తున్న వీరుదైన మహాకపిని స్త్రీలు ఒక్కసారి దర్శించెను 
అపుడు స్త్రీలకు భయము కల్గిన్చుటకు భీకారాకార రూపమును ధరించెను 
అపుడు హనుమంతుడు గోప్పధైర్యముతో బలమును పెంచి గొప్ప  నాదము చేసెను
మహాబలసంపన్నుడు అగు వానరుని చూసి రాక్షస స్త్రీలు జానకిని ఇట్లు అడిగెను 
ఓ విశాలాక్షి ఇతడెవరు? ఎవరికీ చెందినవాడు? ఎక్కడనుండి ఎందు నిమిత్తము ఇక్కడకు వచ్చెను
నీతొ యితడు ఎందులకు సంభాషణము చేసినాడు? నీతొ ఇతడేమి మాట్లాడెనో చెప్పవలెను
ఒనల్లని కనుబొమలు దానా? నీకేమి భయములేదు  మాతో నీకు తెలిసిన నిజం చెప్పవలెను 
అప్పుడు సర్వాంగ సుందరియు, పతివ్రతయునగు సీత వారితో ఇట్లు బదులు పలికెను 
భయంకరమైన రాక్షసుల మాయలు గూర్చి తెలుసుకొనుటకు  నాకు జ్ఞానము ఎక్కడుండెను 
యితడు ఎవరో ఏమి చేయు చున్నాడో, ఎక్కడనుండి వచ్చాడో  మీకె తెలియ వలెను
సంశయము లేదు నేను కుడా ఇతనిని చూసి చాలా భయము చెందితిని పాముపాదాలు పాముకే తెలియును
ఇతదేవ్వడో నాకు తెలియదు కామరూపుడైన రాక్షసుడే ఇట్లు వచ్చి యుండ వచ్చును 
రాక్షస స్త్రీలు సీత మాటలు విని హనుమంతునికి భయపడి అన్నిదిక్కుల పరుగెట్టేను 
కొందరు స్త్రీలు సీతను రక్షించుటకు అక్కడే ఉండెను మరికొందరు రావణునకు ఈ వార్త తెలిపెను 
వికృతమైన ముఖముగల రాక్షస స్త్రీలు రావణుని సమీపమున కరిగి వికట రూపమును 
ధరించిన భయంకరుడగు ఆ వానరుని గూర్చి రావణునికి ఇట్లు వివరించెను 
ఓ రాజ అశోకవన మద్యమునకు భయ్యన్కరమైన ఒక వానరుడు వచ్చి యుండెను 
అతడు అమితముగా విక్రమము గలవాడు సీతతొ ఏమో మాట్లాడి అక్కడే ఉండెను 
లేడి నేత్రములు గల సీతను మేము ఎంత అడిగానను వానరుని గూర్చి ఎమీ చెప్పక ఊరకుండెను
మా ఉద్దేశ్యము సీతాన్వేషణము కొరకై రామునిచె పంపబడిన వానరుడై యుండ వచ్చును 


అతడు ఇంద్రుని యోక్క లేక కుబేరుని యోక్క దూతయే అయి ఉండ వచ్చును  
ఆశ్చర్యకరమైన రూపము గల అతడు, అనేక విధములైన మృగముల తోను 
పక్ష్సులతోను నిండిన దీ అయిన ఉద్యానవనమును పూర్తిగా శాసనము చేసెను 
ఉద్యానవనములో అతడు నాశనము చేయని పదేశ మనేది లేకుండెను


చక్కని చిగురుటాకులతోడను తనరారు సిన్సుపావృక్షమును మాత్రము అతగాడు పాడు చేయక ఉంచెను 
సీతతొ సంభాషించి వనమును నాశనము చేసిన ఉగ్రరూపౌడైన ఆ కపికి తగిన శిక్ష విధించవలెను
ఓ రాక్షసరాజ తన జీవితము విడుచుటకు సిద్దముగా ఉన్నవాడు తప్ప మరెవ్వరైనను
నీ వనము నందుంచిన ఆ సీత తో మాటలాడుటకు ఎట్లు సాహసించును   

  రాక్షశేశ్వరుడైన రావణుడు రాక్షస స్త్రీలమాటలు విని నేత్రములను
త్రిప్పుచూ హొమము చేసిన అగ్నివలె కోపముతో మండి  పడెను
కోపించిన అతని నేత్రముల నుండి కన్నీటి బిందువులు రాల్చెను 
అవి వెలుగుచున్న దీపములనుండి నూనె బిందువులు రాలినట్లుండెను  

గొప్ప తేజస్సు గల ఆ రావణుడు హనుమంతుని పట్టు కొనుటకు తనతోను 
సమానులైన శూరులైన కింకరులను పేరుగల రాక్షసులను రావణుడు పంపెను 
వారు పెద్ద పెద్ద పొట్టలు, పొడవైన కోరలు భయంకరమైన ఆకారములతొ ఉండెను 
వారు కూటములు మద్గరములు అను ఆయుధములు ధరించి యుద్దమునకు వచ్చెను 


ఆ కింకరులు ముఖద్వారము వద్ద స్థిరముగా నిలచిన హనుమంతుని దగ్గరకు వచ్చెను 
మిడతలు అగ్నిలో పడినట్లుగా హనుమంతునిపై విరుచుకొని పడి  రాక్షసులు గదలతోను 
సూర్యుని వలె తీవ్రముగా ప్రజ్వ లించు భాణములతోను , పరిఘలతోడను
 బలవంతమైన ఎనభైవేల మంది కింకరులు హనుమంతునిపై యుద్దము నకువచ్చెను 


కింకరులు మద్గరములతోను పట్టిసములతోను, ప్రాసలతోను, గదలతోను 
శక్తులను ధరించి వెంటనే హనుమంతుని చుట్టుముట్టి అతని ఎదుట నిలబడెను   
గొప్ప తేజస్సు, సోభగల పర్వత సమానుడైన హనుమంతుడు ఆ రాక్షస కింకరులను 
చూదగానె తోక నేలపై కొట్టి గొప్ప భీకర శబ్దము కలుగునట్లు ధ్వని చేసెను

సర్వ సిద్ధి కొరకు ఈ నాలుగు శ్లోకములను నర్గాంతమందు చదువవలెను

జయ త్వతిబలో రామో లక్షణ శ్చ మహాబల:!
రాజా జయతి సుగ్రీవో  రాఘవేణా భిపాలిత: !!

దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామ స్యా క్లిష్ట కర్మణ:!
హనుమాజ్ఞ్చాత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజ:!! 

న రావణ సహస్రమ్  మే యుద్ధె  ప్రతిబలమ్ భవేత్ !
సిలాభి స్తు ప్రహరత: పాదపై శ్చ సహస్రశ:!! 

అర్ధయిత్వా పురీమ్ లంకా మభివాద్య చ మైధిలీమ్ !
సమృద్దార్దో  గమిష్యామి మిషతాం సర్వ రక్షసామ్ !!

భావం
అక్కడ వచ్చిన కింకరులతో హనుమంతుడు ఈ విధముగా ఉద్ఘోషించెను
అత్యంత బల సంపన్నుడగు రామునికి, మహాబలుడగు లక్ష్మణునికి, రాఘవునిచే రక్షింప బడిన సుగ్రీవునికి, జయమగుగాక
 నేను అనాయాసముగా తన కర్మలను నిర్వహించు శ్రీరామ చంద్రునికి దాసుడను,  పవనుని పుత్రుడనగు హనుమంతుడను, శత్రుసైన్యమును హతమార్చెదను యుద్దములో శిలలతోను వేలకొలది వృక్షములతోను ప్రహారము చేయు  నాకు వేయి మంది రావణులైనను ధీటుగారు.  నేను లంకను నాశసనము చేసి, మైధిలికి అభివాదము చేసి, రాక్షుసు లందరూ చూచు చుండగా, క్రుతక్రుత్సుడనై,  తిరిగి పోయెదను.  అంటూ పెద్ద గా గర్జన చేసెను.  అతని యొక్క గర్జన శబ్దమును విని రాక్షసు లందరూ భయబ్రాన్తులై సంద్యాకాలం మేఘమును బోలిన  హనుమంతుని చూసిరి.
 
అతని తోకను భూమిపై కొట్టిన మహోత్తరమైన శబ్ధము నాల్గు దిక్కులను
ప్రతిద్వానిమ్చాగా పక్షులు ఆకాశమునుండి క్రిందకు పడిపోయెను, పెద్దగా ఘోష చేసెను 

   హనుమంతుడు సింహ ద్వారమునకు సంభందించిన పెద్ద గుదియను తీసుకొనెను 
సూరులైన ఆ రాక్షసులందరూ  చుట్టు ముట్టగానే హనుమంతుడు  తన శక్తిని వార్కి చూపెను 


గరుత్మంతుడు ముక్కుతో సర్పములను గరహించినట్లును 
రాక్షసులను చేతిలోనికి తీసుకొని నలుపుతూ చంపి వేసెను
మహవీరులైన కంకరులను వీరులైన రాక్షసులను సంహరించెను 
హనుమంతుడు యుద్దముచేయుతకు సన్నద్ధుడై మరలా ఆ ముఖద్వారము వద్ద నిలిచెను   


కొందరు రాక్షసులు రావణుని వద్దకు పోయి కిన్కరులందరూ చనిపోయి నట్లుచెప్పెను
రాక్షసులయోక్క విశాలమైన సేన అంతయు నిహితుమైనట్లు విని కోపము తెచ్చుకొనెను 
రావణుడు కన్నులు త్రిప్పుతూ యుద్దమున అప్రతిమ పరాక్రము దుర్జయుడును 
నాగు ప్రహస్తునియోక్క పుత్రుడ్ని యుద్దము చేయుటకు  పొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను 

శ్రీ సుందర కాండము నందు 42వ సర్గ సమాప్తము